Spółdzielnia Mieszkaniowa „FAMPA” w Jeleniej Górze występując jako Zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata...
Continue Reading →