Spółdzielnia Mieszkaniowa „FAMPA” ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie p.t.

„Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej wraz z opracowaniem projektu budowlanego i uzyskaniem pozwolenia na budowę w budynku nr 11 przy ul. Bohaterów Września 1939 r. w Jeleniej Górze”.

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami jest do nabycia w biurze Spółdzielni od dnia 18.09.2017 r. w cenie 20 zł brutto.

 

Wszelkie informacje dotyczące w/w przetargu można uzyskać od pracownika Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA” p. Piotra Misakiewicza w godzinach 9.00-16.00 przy ul. Dwudziestolecia 3 w Jeleniej Górze lub telefonicznie 75-642-78-60 oraz drogą poczty elektronicznej: p.misakiewicz@smfampa,jgora.pl.

 

Oferty należy składać w siedzibie SM „ FAMPA” w zamkniętej kopercie z dopiskiem j.w. w terminie do dnia 25.09.2017 r. do godz. 10.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.09.2017 r. o godz. 10.30

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej ,,FAMPA” zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu bez podania przyczyny.

 

  Zarząd
Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA”
w Jeleniej Górze