75-64-278-60, 75-64-278-61, kom. 698-904-370 w godzinach pracy biura
ul. Dwudziestolecia 3, 58-560 Jelenia Góra
75-64-278-60, 75-64-278-61, kom. 698-904-370 w godzinach pracy biura
ul. Dwudziestolecia 3, 58-560 Jelenia Góra

Posts filed under: Bez kategorii

Uprzejmie informujemy, że w Menu <Walne Zgromadzenia> w zakładce <Walne Zgromadzenie Członków z dnia 07.09.2018r.> opublikowano: –Zawiadomienie o terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA” w Jeleniej Górze, które odbędzie się o godz. 16.30 w dniu 07.09.2018r. w sali nr 203 na...
Continue Reading →
W związku z wystąpieniem szczególnie uciążliwych warunków pracy spowodowanych wysokimi temperaturami w dniu 9 sierpnia 2018 r. (czwartek) został skrócony czas pracy Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA” do godz. 15:00. Podstawa prawna: art. 15 oraz 94 pkt 2a ustawy z dnia 26 czerwca...
Continue Reading →
Zawiadamiamy, że w MENU Przetargi zamieszczono ogłoszenie na zadanie p.t. Rewitalizacja jedenastu wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ulicy Barlickiego 1-11 w Jeleniej Górze. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa: – projekty budowlane (sporządzone dla części 1, 2, 3 – tylko w zakresie remontu...
Continue Reading →
Spółdzielnia Mieszkaniowa „FAMPA” w Jeleniej Górze występując jako Zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata...
Continue Reading →
Zawiadamiamy, że w MENU Przetargi zamieszczono ogłoszenie na zadanie p.t. Rewitalizacja jedenastu wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ulicy Barlickiego 1-11 w Jeleniej Górze. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa: – projekty budowlane (sporządzone dla części 1, 2, 3 – tylko w zakresie remontu...
Continue Reading →