Spółdzielnia Mieszkaniowa „ FAMPA „ ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie p.t.

Dostawa i montaż wodomierzy zimnej i cieplej wody użytkowej wraz z założeniem i uruchomieniem systemu zdalnego odczytu w budynkach położonych przy ul. Wolności 305 i XX-Lecia 1 w Jeleniej Górze.

 

Specyfikacja istotnych warunków  zamówienia wraz z załącznikami jest do nabycia w biurze Spółdzielni w cenie 20,00 zł brutto.

Wszelkie informacje dotyczące w/w przetargu można uzyskać od Administratora Spółdzielni Mieszkaniowej ,,FAMPA” p. Tomasza Szweda Jelenia Góra ul. XX-lecia 3  tel/fax 75-642-78-60 .

Oferty należy składać w siedzibie SM „ FAMPA” w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Wodomierze – przetarg”

w terminie do dnia 25.05.2016r. do godz. 10.00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.05.2016r. do godz. 10.30

  

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej ,,FAMPA” zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Z tego tytułu nie przysługuje oferentom żadne roszczenie przeciwko Zamawiającemu.

 

 Zarząd
Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA”
w Jeleniej Górze