Jelenia Góra, 27.03.2017r.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Fampa” informuje, że w dniach 23-27.03.2017r. miały miejsce posiedzenia Komisji Przetargowej, na których dokonano wyboru wykonawcy na zadanie:

„Dostawa i wymiana 423 szt. wodomierzy fabrycznie nowych zimnej wody z radiowym odczytem danych w lokalach mieszkalnych i użytkowych w dziesięciu budynkach będących w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA” oraz przekazywanie odczytów w formie i terminach ustalonych ze Spółdzielnią Mieszkaniową „FAMPA” w Jeleniej Górze przez okres legalizacji wodomierzy, nie krótszy niż 5 lat.”

Wybraną firmą została firma:

TECHEM Techniki Pomiarowe Sp. z o.o.

Wszystkim oferentom, którzy złożyli swoje oferty na w/w zadanie SM „Fampa” serdecznie dziękuje.

——————————————————————-

Jelenia Góra, 23.02.2017r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „FAMPA” ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie p.t. 

Dostawa i wymiana 423 szt. wodomierzy fabrycznie nowych zimnej wody z radiowym odczytem danych w lokalach mieszkalnych i użytkowych w dziesięciu budynkach będących w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA”: 

Wolności 303,
Wolności 307,
Wolności 309,
Dwudziestolecia 2,
Dwudziestolecia 3,
Dwudziestolecia 4,
Dwudziestolecia 5,
Dwudziestolecia 6,
Dwudziestolecia 7,
Dwudziestolecia 8.

oraz przekazywanie odczytów w formie i terminach ustalonych ze Spółdzielnią Mieszkaniową „FAMPA” w Jeleniej Górze przez okres legalizacji wodomierzy, nie krótszy niż 5 lat.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami jest do nabycia w biurze Spółdzielni w cenie 20,00 zł brutto.

Wszelkie informacje dotyczące w/w przetargu można uzyskać w Spółdzielni Mieszkaniowej ,,FAMPA” Jelenia Góra ul. Dwudziestolecia 3, p. Arkadiusz Dacewicz tel/fax 75-642-78-60.

Oferty należy składać w siedzibie SM „ FAMPA” w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Wodomierze – przetarg”
w terminie do dnia 23.03.2017r. do godz. 10.30.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.03.2017r. o godz. 11.00.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej ,,FAMPA” zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Zarząd
Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA”
w Jeleniej Górze