Wszystkich zainteresowanych, którzy wyrażają chęć likwidacji indywidualnych pieców opalanych paliwem stałym (węgiel, koks) w swoich mieszkaniach informujemy, że istnieje możliwość refundacji nawet do 70% poniesionych kosztów ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w ramach Programu Priorytetowego – Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego. Zakres sfinansowania dotacją może m.in. obejmować przedsięwzięcia polegające na likwidacji kotłów starej generacji oraz na zakupie i montażu przyjaznego środowisku źródła ciepła:

  • Kotły gazowe;
  • Kotły na olej lekki opałowy;
  • Piece zasilane prądem elektrycznym;
  • Kotły na paliwa stałe (co najmniej 5 klasa wg PN-EN 303-5:2012) – nie dotyczy obszaru Uzdrowiska Cieplice;
  • Kotły na biomasę (co najmniej 5 klasa wg PN-EN 303-5:2012) – wilgotność  biomasy poniżej 20%;
  • Włączenie do sieci cieplnych;
  • OZE – pompy ciepła, kolektory słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne, przydomowe elektrownie wiatrowe – służące zasileniu źródła.

Kwota dotacji dla beneficjenta końcowego zostanie podana w późniejszym terminie – po zliczeniu osób chętnych do udziału w „Programie”.

W związku z powyższym Miasto Jelenia Góra prosi wszystkich zainteresowanych chcących  zmienić system ogrzewania i uczestniczyć w „Programie” do złożenia wstępnej DEKLARACJI dotyczącej likwidacji kotłów stałopalnych starej generacji  oraz zakupu i montażu przyjaznego środowisku źródła ciepła na terenie Jeleniej Góry w latach 2017 i 2018 w lokalach lub budynkach mieszkalnych.

DEKLARACJĘ należy złożyć w terminie do dnia 03 lipca  2017 r. w Urzędzie Miasta Jelenia Góra: ul. Sudecka 29, w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, pokój 53 lub w siedzibie Rady Jednostki Pomocniczej Miasta Jelenia Góra „Uzdrowisko Cieplice”  przy ul. Gimnazjalnej 2 (budynek B w godzinach 12 -14 poniedziałek, w godzinach 17-19 środa)  lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta Jelenia Góra ul. Sudecka 29, 58-500 Jelenia Góra.

DEKLARACJE złożone po ww. terminie nie zostaną uwzględnione we wniosku składanym do WFOŚIGW we Wrocławiu. 

Możliwość pobrania wzoru deklaracji w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Jelenia Góra ul. Sudecka 29, pokój nr 53 oraz w siedzibie Rady Jednostki Pomocniczej, adres jw.

Deklarację do wydruku w formacie PDF można również pobrać tu: Deklarcja WFOS 2017-pdf.