Lokal należy do zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej ”FAMPA” w Jeleniej Górze. Dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego dotychczas nie urządzono księgi wieczystej.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 118.600,00 zł.
Cena wywołania wynosi trzy czwarte wartości oszacowania, tj. kwotę 88.950,00 zł.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokosści 10% ceny oszarowania nieruchomości, tj. 11.860 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub na rachunek komornika.

Termin okazania lokalu wyznaczono na dzień 08 maja 2018r. o godz. 10.00.

Licytacja odbędzie się w dniu 23.05.2018 r. o godz. 14:45 w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze przy ul. Adama Mickiewicza 21 w sali nr 233.

Poniżej zamieszczamy rzut lokalu: