Uchwała nr: 96/2007 z dnia 08-10-2007 z dnia: 14.01.2011

WZÓR

PROTOKÓŁ   UZGODNIEŃ

W sprawie przeniesienia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr …… położonego w budynku przy  ulicy …………….. ……………………………w Jeleniej Górze w odrębną własność, sporządzony w dniu …………….. pomiędzy Spółdzielnią Mieszkaniową „FAMPA” z siedzibą w Jeleniej Górze zwaną dalej „Spółdzielnią”, reprezentowaną przez :

1. Zdzisława Milcarka             – Prezesa Zarządu

2. Józefa Rysickiego                – Z-cę Prezesa Zarządu

3. Czesława Wychowanka       – Z-cę Prezesa Zarządu

a Panem/Panią ………………………………… (członkiem Spółdzielni)

i Panem/Panią …………………………………. zwanym(ą) dalej „Nabywcą”.

§ 1

1. Spółdzielnia oświadcza, że nieruchomość gruntowa zabudowana położona w Jeleniej Górze przy ul. …………………………………………., objęta Księgą Wieczystą nr ………………………………., oznaczona w ewidencji gruntów i budynków, jako działka nr …………….., obręb ewidencyjny…………………. o powierzchni  …………….. m² stanowi własność Spółdzielni.

2. Spółdzielnia oświadcza, że na przedmiotowym gruncie znajdują się ………… budynki:  ul. ……………………………… nr ……….. o ……… lokalach mieszkalnych

3. Nieruchomość jest wolna od obciążeń i roszczeń osób trzecich, a Księga Wieczysta jest wolna od wpisów w działach III i IV.

4. W trybie art. 42 Ustawy o Spółdzielniach Mieszkaniowych Zarząd Spółdzielni Uchwałą nr ………… z dnia ………………, określił przedmiot odrębnej własności lokali w w/w nieruchomości gruntowej.

5.Nabywca oświadcza, że przysługuje mu spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr …… w budynku przy ul. ……………………………………….
…………………………………. w Jeleniej Górze.

6. Spółdzielnia potwierdza, że „Nabywcy” przysługuje zgodnie z art. 1714 Ustawy z dnia 15-12-2000 roku o Spółdzielniach Mieszkaniowych (D.U nr 119 poz. 1116 z 2003 roku z późniejszymi zmianami) prawo żądania przeniesienia na niego własności lokalu mieszkalnego określonego w pkt 5, położonego na ……../ piętrze, o łącznej powierzchni użytkowej ……………….. m².

Do lokalu przynależy, jako pomieszczenie przynależne :

piwnica o powierzchni  ………………. m².

Ogółem powierzchnia   ………………. m²

7. Nabywca oświadcza, że nie posiada zadłużeń wobec Spółdzielni wymienionych w art. 1714 ust. 1 Ustawy o Spółdzielniach Mieszkaniowych

§ 2

1. Nabywcy przysługiwać będzie udział we współwłasności nieruchomości wspólnej, jako prawo związane z własnością lokalu. Nieruchomość wspólną stanowią nieruchomość gruntowa, wszelkie części budynków, infrastruktury technicznej, urządzenia, które nie służą do wyłącznego użytku właściciela lokalu.

Udział wynosi ………………..

Nabywcy przysługuje taki sam udział w nieruchomości gruntowej.

2. Zgodnie z Zaświadczeniem o samodzielności lokalu nr ……………………. Wydanym przez Starostę Jeleniogórskiego, lokal mieszkalny określony w pkt 5 i 6  § 1 spełnia warunki art. 2 Ustawy o własności lokali z 24-06-1994 r. (D.U nr 80 poz. 803 z 2000 r. z późniejszymi zmianami).

§ 3

„Nabywca” oświadcza, że stan faktyczny, prawny nieruchomości, a także stan techniczny lokalu mieszkalnego jest jej znany i z tego tytułu w przyszłości nie będzie dochodzić jakichkolwiek roszczeń.

§ 4

Zarząd nieruchomością wspólną powstałą w wyniku przeniesienia własności lokalu określonego w pkt 5 i 6 § 1 powierza się Spółdzielni na podstawie art. 1 ust. 3 i art. 27 ust. 2 Ustawy o Spółdzielniach Mieszkaniowych.

§ 5

Zarząd SM „FAMPA” ustanowi odpłatną służebność przejazdu i przechodu przez działkę (działki) nr ………., na rzecz właścicieli lokali mieszkalnych/lokali użytkowych – garaży.

§ 6

1. Właściciel lokalu jest zobowiązany uiszczać opłaty zgodnie z art. 4 ust. 2 i ust. 4 Ustawy o Spółdzielniach Mieszkaniowych i wnosić wpłaty na fundusz remontowy zasobów mieszkaniowych zgodnie z art. 6 ust. 3 wymienionej Ustawy.

§ 7

Właściciel lokalu obowiązany jest informować Spółdzielnię o liczbie osób zamieszkałych w lokalu.

§ 8

Właściciel lokalu upoważnia Spółdzielnię do ubezpieczenia w jego imieniu w zakresie  określonym przez Spółdzielnię w części przypadającej na jego lokal, stanowiący własność i zobowiązuje się do pokrywania wydatków związanych z ubezpieczeniem tego lokalu.

§ 9

Właściciel lokalu jest zobowiązany poinformować Spółdzielnię o zbyciu lokalu, a także o ustanowieniu współwłasności lokalu.

§ 10

Właściciel lokalu jest obowiązany utrzymywać lokal w należytym stanie, przestrzegać porządku domowego, korzystać z nieruchomości wspólnej w sposób nie utrudniający korzystania przez innych współwłaścicieli oraz współdziałać z nimi w ochronie wspólnego dobra.

§ 11

1. Koszty zawarcia Umowy.

1.1. Spłata zadłużenia z tytułu opłat, o których mowa w art. 4 ust. 1 i 1 1 Ustawy o Spółdzielniach Mieszkaniowych na dzień ……… 201.. r. zadłużenie wynosi ……………….. .

1.2. Uiszczenie opłat za wydanie Zaświadczenia o samodzielności lokali w wysokości 17,00 złotych.

1.3. Uiszczenie opłaty za wypis z rejestru gruntów w wysokości ……………

1.4. Uzupełnienie Funduszu Remontowego w wysokości udziału w nieruchomości – niedopłata …………………… .

Występuje nadpłata …………………………… .

1.5. Opłata za sporządzenie Aktu Notarialnego 300,00 zł + 22% VAT

Wypisy Aktu Notarialnego                            96,00 zł + 22% VAT

Założenie Księgi Wieczystej                         60,00 zł + 200,00 zł wpis

prawa własności

1.6. Rozliczenie Funduszu Remontowego na dzień 31-12-201.. r. nastąpi po rozliczeniu roku 201… do dnia 30-04. roku następnego.

2. Spółdzielnia Mieszkaniowa zawiadomi Nabywcę o miejscu i terminie zawarcia w formie Aktu Notarialnego umowy przeniesienia własności lokalu.

3. Nie stawienie się Nabywcy w oznaczonym dniu i godzinie w Kancelarii Notarialnej lub stawienie się i nie podpisanie umowy, oznaczać będzie odstąpienie od zawarcia umowy. Nabywca zobowiązuje się pokryć koszty czynności wykonanych celem przygotowania umowy według zestawienia notariusza.

4. Wpłat na rzecz Spółdzielni należy dokonać na konto bankowe Spółdzielni. Pozostałe opłaty związane z przeniesieniem własności ureguluje Pan/Pani w Kancelarii Notarialnej.

§ 12

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej zobowiązuje się w terminie 21 dni, od dnia podpisania niniejszego protokółu wystąpić do Kancelarii Notarialnej z wnioskiem o sporządzenie aktu notarialnego przeniesienia własności lokalu na rzecz Nabywcy.

§ 13

Nabywca oświadcza, że pozostaje/nie pozostaje członkiem Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA”

§ 14

W sprawach nieuregulowanych niniejszym protokółem mają zastosowanie przepisy Statutu Spółdzielni, Ustawy o Spółdzielniach Mieszkaniowych z dnia 15-12-2000 r. (D.U. nr 119 poz. 1116 z 2003 r. z późniejszymi zmianami), Ustawy o własności lokali z dnia 24-06-1994 r.( D.U. nr 80  poz. 803 z 2000 r. z późniejszymi zmianami).

§ 15

Protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden egzemplarz dla Nabywcy dwa egzemplarze dla Spółdzielni.

…………………………………                     ………………………………

Data i podpis/podpisy

Nabywcy/Nabywców                                        Zarząd SM „FAMPA”