Jelenia Góra, 30.04.2019r.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Fampa” informuje, że w dniu 29.04.2019 r. o godz. 16:30 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Fampa” w Jeleniej Górze ul. Dwudziestolecia 3, 58-560 Jelenia Góra

miał miejsce przetarg nieograniczony na zadanie:

„Poszerzenia ciągu pieszo-jezdnego przed budynkiem Dwudziestolecia 1 w Jeleniej Górze.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego Komisja Przetargowa wybrała wykonawcę:

ELEKTROBUD SP. Z O.O. z Jeleniej Góry.

Jelenia Góra, 13.04.2019r.

ZARZĄD
Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA” w Jeleniej Górze
z siedzibą przy ulicy Dwudziestolecia 3 w Jeleniej Górze smfampa.jgora.pl
tel. 75 64 27 860-1

ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie poszerzenia ciągu pieszo-jezdnego przed budynkiem Dwudziestolecia 1 w Jeleniej Górze.

Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA” przy ulicy Dwudziestolecia 3 w Jeleniej Górze

w godz od 900 do 1500

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach zgodnie z procedurą podaną w SIWZ –

w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA” przy ulicy Dwudziestolecia 3 w Jeleniej Górze

do dnia 29.04.2019r., godz. 16.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.04.2019r. o godz. 16.30.

Zarząd SM „FAMPA” zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.