Jelenia Góra, dnia 2017-03-31

Spółdzielnia Mieszkaniowa „FAMPA” w Jeleniej Górze ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.

Dobór mocy cieplnej, niezbędnej do zamówienia w celu ogrzania

26 budynków Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA”

Określenie wysokości mocy zamówionej winno być przeprowadzone metodą złożoną.

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do dnia 30 czerwca 2017 roku.

Materiały przetargowe można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego lub otrzymać drogą elektroniczną od dnia 03 kwietnia 2017 roku.

Pisemną ofertę cenową należy dostarczyć w zamkniętej kopercie na adres biura Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA w Jeleniej Górze ul. Dwudziestolecia 3,
58-560 Jelenia Góra do dnia 10 kwietnia 2017 r. (poniedziałek) do godz. 14.00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia: 10 kwietnia 2017 r. o godz. 14.30.

Informacji o warunkach przetargu udziela Dariusz Gębura:
– tel: 75-64-278-60 w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godz. 09.00-15.00; lub
– email: prezes@smfampa.jgora.pl.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. Z tego tytułu nie przysługuje oferentom żadne roszczenie przeciwko Zamawiającemu.