Jelenia Góra, dnia 2016-07-06

O G Ł O S Z E N I E

Spółdzielnia Mieszkaniowa „FAMPA” ogłasza przetarg nieograniczony
nie objętym przepisami ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
na zadanie p.t.

„Mycie elewacji wraz z robotami towarzyszącymi oraz malowanie w systemie STO budynku przy ul. XX-lecia 3 w Jeleniej Górze”

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami jest do nabycia w biurze Spółdzielni od dnia 08.07.2016r. w cenie 20 zł brutto. Możliwe jest pozyskanie specyfikacji drogą elektroniczną – tym celu należy dokonać wpłaty tej kwoty na konto SM „FAMPA” oraz przesłać potwierdzenie wpłaty drogą elektroniczną.

Wszelkie informacje dotyczące w/w przetargu można uzyskać od pracownika Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA” p. Stefana Jakubowskiego w godzinach 10.00-16.00 przy ul. XX-lecia 3 w Jeleniej Górze lub telefonicznie 75-642-78-60
w poniedziałki, środy i piątki
oraz drogą poczty elektronicznej: s.jakubowski@smfampa.jgora.pl

Oferty należy składać w siedzibie SM „ FAMPA” w zamkniętej kopercie z dopiskiem j.w. w terminie do dnia 22.07.2016 r. do godz. 10.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.07.2016r. o godz. 10.30.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej ,,FAMPA” zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA”
w Jeleniej Górze