Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej FAMPA
z siedzibą w Jeleniej Górze przy ul. Dwudziestolecia 3
ogłasza przetarg nieograniczony
na kompleksowe świadczenie usług księgowych
dla Spółdzielni , w tym:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości,
 • ustalanie podstaw opodatkowania oraz obliczanie i deklarowanie podatków,
 • udzielanie wyjaśnień w zakresie interpretacji przepisów prawa podatkowego i ubezpieczeń społecznych,
 • reprezentowania spółdzielni w postępowaniu kontrolnym i podatkowym przed organami podatkowymi i kontroli skarbowej,
 • sporządzania sprawozdań finansowych.
 1. Formularz SIWZ można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego od dnia 08.03.2016 roku.
 2. Cena formularza: 20,00 złotych brutto (słownie dwadzieścia złotych 00/100).
 3. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem: „Przetarg na kompleksowe świadczenie usług księgowych” w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej FAMPA w Jeleniej Górze.
 4. Kryteria oceny ofert: cena ofertowa – 70 %; udokumentowane doświadczenie – 30%
 5. Termin składania ofert: do 16.03.2016r. (środa) do godz. 9.30.
 6. Otwarcie ofert nastąpi: 16.03.2016 r. o godz. 10.00.
 7. Termin związania ofertą: 30 dni.

Informacji o warunkach przetargu udziela  Arkadiusz Dacewicz:
– tel: 75-64-278-60 w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godz. 12.00-15.00; lub
– email:  a.dacewicz@smfampa.jgora.pl.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. Z tego tytułu nie przysługuje oferentom żadne roszczenie przeciwko Zamawiającemu.