Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej FAMPA
z siedzibą w Jeleniej Górze przy ul. XX-lecia 3

ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie dla 31 budynków

– audytów energetycznych
– formularzy w zakresie oddziaływania na środowisko – do wniosku o dofinansowanie ze środków Unii Europejskich
– formularza informacji o pomocy publicznej.

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 15 sierpnia 2016r.

Formularz SIWZ można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego od dnia 05.04.2016 roku.
Cena formularza: 20,00 złotych brutto (słownie: dwadzieścia złotych 00/100).
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem: „Przetarg – Audyty” w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej FAMPA w Jeleniej Górze.
Kryteria oceny ofert: cena ofertowa – 100 %
Termin składania ofert: do 08.04.2016r. (piątek) do godz. 9.30.
Otwarcie ofert nastąpi: 08.04.2016 r. o godz. 10.00.

Termin związania ofertą: 30 dni.
Informacji o warunkach przetargu udziela Dariusz Gębura:
– tel: 75-64-278-60 w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godz. 09.00-15.00; lub
– email:  prezes@smfampa.jgora.pl.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. Z tego tytułu nie przysługuje oferentom żadne roszczenie przeciwko Zamawiającemu.