Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej FAMPA
z siedzibą w Jeleniej Górze przy ul. XX-lecia 3
ogłasza przetarg nieograniczony
na wykonanie projektów budowlanych i kosztorysów
oraz uzyskanie Decyzji o pozwoleniu na remont
11 budynków  Spółdzielni

  1. Zadanie dotyczy remontu budynków na historycznym osiedlu przy ulicy Barlickiego w Jeleniej Górze, wpisanym do rejestru zabytków jako „Osiedle Robotnicze FULLNERA”.
  2. Formularz SIWZ można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego od dnia 15.03.2016 roku.
  3. Cena formularza: 20,00 złotych brutto (słownie: dwadzieścia złotych 00/100).
  4. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem: „Przetarg – Barlickiego” w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej FAMPA w Jeleniej Górze.
  5. Kryteria oceny ofert: cena ofertowa – 90 %; termin realizacji – 10%
  6. Termin składania ofert: do 23.03.2016r. (środa) do godz. 9.30.
  7. Otwarcie ofert nastąpi: 23.03.2016 r. o godz. 11.00.
  8. Termin związania ofertą: 30 dni

Informacji o warunkach przetargu udziela  Dariusz Gębura:
– tel: 75-64-278-60 w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godz. 09.00-15.00; lub
– email:  prezes@smfampa.jgora.pl.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. Z tego tytułu nie przysługuje oferentom żadne roszczenie przeciwko Zamawiającemu.