Jelenia Góra, 16.02.2016r.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
na wykonywanie usługi utrzymania czystości i koszenia trawy

Spółdzielnia Mieszkaniowa FAMPA z siedzibą przy ul. XX-lecia 3 w Jeleniej Górze ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na wykonywanie usługi obejmującej:

– kompleksowe sprzątanie części wspólnych w 59 budynkach mieszkalnych wielorodzinnych oraz terenów zewnętrznych nieruchomości Spółdzielni Mieszkaniowej FAMPA
– koszenie trawy na nieruchomościach Spółdzielni Mieszkaniowej FAMPA.

 1. Formularz SIWZ można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego od dnia 22.02.2016r.
 2. Cena formularza: 20,00 złotych brutto(słownie dwadzieścia złotych 00/100).
 3. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem: „Przetarg na świadczenie usług sprzątania” w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej FAMPA w Jeleniej Górze.
 4. Kryteria oceny ofert: cena ofertowa – 80 %; udokumentowane doświadczenie – 20%
 5. Wadium: 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) należy przelać na rachunek bankowy spółdzielni: 32 1090 1926 0000 0005 1400 4983 do dnia 28.02.2016r. W tytule przelewu na leży wpisać „Wadium-Usługi czystości”.
 6. Miejsce składania ofert: Spółdzielnia Mieszkaniowa FAMPA, ul. XX-lecia 3 ,58-560 w Jeleniej Górze.
 7. Termin składania ofert: do 29.02.2016r. (poniedziałek) do godz.9.30.
 8. Otwarcie ofert nastąpi:29.02.2016 r. o godz.10.00.
 9. Termin związania ofertą: 30 dni
 10. Informacji o warunkach przetargu udziela Dariusz Gębura:
  – tel: 75-64-278-60 w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godz. 9-15; lub
  – email: prezes@smfampa.jgora.pl.
 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. Z tego tytułu nie przysługuje oferentom żadne roszczenie przeciwko Zamawiającemu.