Jelenia Góra, 09-09-2016

Spółdzielnia Mieszkaniowa „FAMPA” ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie p.t.

Wykonanie 31 audytów efektywności energetycznej budynków będących w zasobach SM FAMPA na podstawie posiadanych przez spółdzielnię audytów energetycznych tych budynków.”

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 10 października 2016r.

Formularz SIWZ można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego od dnia 12 września 2016 roku lub otrzymać drogą elektroniczną.

Ofertę cenową można dostarczyć drogą elektroniczną na adres: poczta@smfampa.jgora.pl lub bezpośrednio do biura Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA w Jeleniej Górze ul. XX-lecia 3, 58-560 Jelenia Góra do dnia 14.09.2016r. (środa) do godz. 15.00.

Otwarcie ofert nastąpi: 15.09.2016 r. o godz. 10.00.

Informacji o warunkach przetargu udziela Dariusz Gębura:
– tel: 75-64-278-60 w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godz. 09.00-15.00; lub
– email: prezes@smfampa.jgora.pl.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. Z tego tytułu nie przysługuje oferentom żadne roszczenie przeciwko Zamawiającemu.