Jelenia Góra, dnia 2017-07-04

Spółdzielnia Mieszkaniowa „FAMPA” ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.

,,Wymiana pionów i poziomów zimnej wody w budynku przy ul. Wolności 305 w Jeleniej Górze”

 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami jest do nabycia w biurze Spółdzielni od dnia 05.07.2017 r. w cenie 20 zł brutto.

Wszelkie informacje dotyczące w/w przetargu można uzyskać od pracownika Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA” p. Piotra Misakiewicza:
– osobiście w biurze Spółdzielni przy ul. XX-lecia 3 w Jeleniej Górze od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-16:00;
– lub telefonicznie pod nr 75-642-78-60 oraz drogą poczty elektronicznej: p.misakiewicz@smfampa.jgora.pl

Oferty należy składać w siedzibie SM „ FAMPA” w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Wymiana pionów wodnych Wolności 305” w terminie do dnia 14.07.2017 r. do godz. 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.07.2017 r. o godz. 10:30.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej ,,FAMPA” zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu bez podania przyczyny.

 

 Zarząd
Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA”
Jeleniej Górze