Jelenia Góra, 08.10.2017r.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA”w Jeleniej Górze z siedzibą przy ul. Dwudziestolecia 3 ogłasza

przetarg nieograniczony na przygotowanie:

 • projektu do konkursu

Działanie 1.3. Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach
Poddziałanie 1.3.2. Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym
Konkurs nr POIS.01.03.02-IW.03-00-003/17
ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
jako Instytucja Wdrażająca
Osi priorytetowej I Zmniejszenie emisyjności gospodarki
współfinansowanej ze środków Funduszu Spójności
w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,

 • audytów energetycznych zgodnie z Załącznikiem Nr 9 do niniejszego konkursu, oraz

 • karty informacyjnej przedsięwzięcia sporządzonej zgodnie z z art. 62a  ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 353 ze zmianami).

 1. Wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie do dnia: 20.12.2017r.

 2. Charakterystykę poszczególnych budynków objętych zamówieniem (załącznik nr 1) oraz druk formularza ofertowego (załącznik nr 2) zainteresowani mogą otrzymać w biurze Spółdzielni lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pocztą zwrotną po uprzednim wystosowaniu takiego życzenia.

 3. Ofertę na formularzu ofertowym (załącznik nr 2) należy złożyć w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA” w terminie do dnia 16.10.2017r. do godz. 12:00 w formie pisemnej osobiście lub listownie. Dopuszcza się przesłanie oferty w formie elektronicznej na adres: prezes@smfampa.jgora.pl

 4. Zaleca się przeprowadzenie wizji zgromadzonej w Spółdzielni dokumentacji związanej z przedmiotem zamówienia. Dla każdego budynku wykonane zostały audyty efektywności oraz świadectwa charakterystyki energetycznej.

Przy wyborze oferenta preferowane będą firmy z doświadczeniem w aplikowaniu o środki w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIS).

Kryteria wyboru Wykonawcy:

 • Etap I: udokumentowane w latach 2014-2017 doświadczenie w zakresie aplikowania o środki (co najmniej 4 pozytywnie rozpatrzone wnioski o dofinansowanie w ramach rewitalizacji bądź z zakresu efektywności energetycznej).

 • Etap II: cena: 100%, z czego:

  – wynagrodzenie za przygotowanie dokumentacji: 60%

  – Wynagrodzenie od pozyskanych środków: 40%

Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami oraz wszelkich wyjaśnień udziela Dariusz Gębura – tel. 75-64278-61 w godz. 10.00-15.00, e-mail: prezes@smfampa.jgora.pl

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.10.2017 r. o godz. 12.30.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej ,,FAMPA” zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu bez podania przyczyny.
Z tego tytułu nie przysługuje oferentom żadne roszczenie przeciwko Zamawiającemu.