Jelenia Góra, dnia 2017-10-07

Spółdzielnia Mieszkaniowa „ FAMPA „ ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.

Remont kominów ponad dachem wraz z robotami towarzyszącymi w budynkach nr 2, nr 4, nr 9, nr 11, nr 20, nr 21 przy ul. Bohaterów Września 1939 r. w Jeleniej Górze”.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami jest do nabycia w biurze Spółdzielni od dnia 09.10.2017 r. w cenie 20 zł brutto.

Wszelkie informacje dotyczące w/w przetargu można uzyskać od pracownika Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA” p. Piotr Misakiewicz w godzinach 10.00-16.00 przy ul. XX-lecia 3 w Jeleniej Górze lub telefonicznie 75-642-78-60

oraz drogą poczty elektronicznej: p.misakiewicz@smfampa.jgora.pl

Oferty należy składać w siedzibie SM „FAMPA” w zamkniętej kopercie z dopiskiem j.w. w terminie do dnia 16.10.2017 r. do godz. 10.00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.10.2017 r. o godz. 10.30

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej ,,FAMPA” zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Zarząd

Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA”
w Jeleniej Górze