Jelenia Góra, dnia 2017-03-08

Spółdzielnia Mieszkaniowa „FAMPA” ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.

,,Remont kominów ponad dachem wraz z robotami towarzyszącymi w budynku nr 10 przy ul. Bohaterów Września 1939r. w Jeleniej Górze”.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami jest do nabycia w biurze Spółdzielni od dnia 09.03.2017 r. w cenie 20 zł brutto.

Wszelkie informacje dotyczące w/w przetargu można uzyskać od pracownika Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA” p. Stefana Jakubowskiego w godzinach 10.00-16.00 przy ul. XX-lecia 3 w Jeleniej Górze lub telefonicznie 75-642-78-60
w poniedziałki, środy i piątki
oraz drogą poczty elektronicznej: s.jakubowski@smfampa.jgora.pl

Oferty należy składać w siedzibie SM „FAMPA” w zamkniętej kopercie z dopiskiem j.w. w terminie do dnia 31.03.2017 r. do godz. 10.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.03.2017 r. o godz. 10.30.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA” zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Zarząd
Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA”
w Jeleniej Górze