Jelenia Góra, 27.10.2016r.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA”w Jeleniej Górze z siedzibą przy ul. ul. Dwudziestolecia 3 ogłasza przetarg nieograniczony na przygotowanie wniosku o dofinansowanie dla zadania pn.

Rewitalizacja 11 wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Barlickiego w Jeleniej Górze”
wraz z niezbędnymi opracowaniami, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów, Poddziałanie 6.3.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT AJ, RPDS.06.03.03-IZ.00-02-143/16.

Wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie do dnia: 30.11.2016r. przy czym wniosek aplikacyjny zostanie wykonany do 28.11.2016r.

Charakterystyka poszczególnych budynków będących przedmiotem rewitalizacji oraz rodzaj robót zawiera załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

1) Ofertę na załączonym formularzu ofertowym (załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia) należy złożyć w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA” w terminie do dnia 02.11.2016r. do godz. 14:00  w formie pisemnej osobiście lub listownie. Dopuszcza się przesłanie oferty w formie elektronicznej na adres: poczta@smfampa.jgora.pl

2) Zaleca się przeprowadzenie wizji zgromadzonej w Spółdzielni dokumentacji związanej z przedmiotem zamówienia.

 3) Przy wyborze wykonawcy Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami

– cena 80%
udokumentowane w bieżącym roku doświadczenie w zakresie aplikowania o środki unijne 20% (co najmniej 2 pozytywnie rozpatrzone wnioski o dofinansowanie w 2016r. naborów przewidzianych na okres programowania 2014-2020).

4) Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami oraz wszelkich wyjaśnień udziela
Dariusz Gębura – tel. 75-64278-61 w godz. 10.00-15.00, e-mail: prezes@smfampa.jgora.pl

5) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.11.2016 r. o godz. 14.30.

Załącznik nr 1 – Charakterystyka poszczególnych budynków będących przedmiotem rewitalizacji
Załącznik nr 2 – Formularz oferty

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej ,,FAMPA” zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu bez podania przyczyny. Z tego tytułu nie przysługuje oferentom żadne roszczenie przeciwko Zamawiającemu.