Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej FAMPA
z siedzibą w Jeleniej Górze przy ul. XX-lecia 3

ogłasza przetarg nieograniczony na:

– sporządzenie inwentaryzacji architektoniczno–budowlanej w oparciu o przepisy prawa budowlanego i polskie normy 5 budynków przy ulicy Wojewódzkiej 5 w Jeleniej Górze,
– sporządzenie, na podstawie powyższej inwentaryzacji, dla 56 lokali rzutów odpowiednich części budynku z zaznaczonymi lokalami i pomieszczeniami przynależnymi – zgodnie z wytycznymi Urzędu Miasta Jelenia Góra,
– przygotowanie i uzyskanie zaświadczeń o samodzielności dla 56 lokali.

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 16 maja 2016r. (poniedziałek)

Formularz SIWZ można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego od dnia 14.04.2016 roku. Cena formularza: 20,00 złotych brutto (słownie: dwadzieścia złotych 00/100).

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem: „Przetarg – Inwentaryzacja” w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej FAMPA w Jeleniej Górze.

Kryteria oceny ofert: cena ofertowa – 100 %
Termin składania ofert: do 20.04.2016r. (środa) do godz. 9.30.
Otwarcie ofert nastąpi: 20.04.2016 r. o godz. 10.00.

Termin związania ofertą: 30 dni.

Informacji o warunkach przetargu udziela Dariusz Gębura:
– tel: 75-64-278-60 w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godz. 09.00-15.00; lub
– email:  prezes@smfampa.jgora.pl.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. Z tego tytułu nie przysługuje oferentom żadne roszczenie przeciwko Zamawiającemu.