O G Ł O S Z  E N I E
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
nie objętym przepisami ustawy
Prawo zamówień publicznych

na wykonanie termomodernizacji (docieplenia) wraz z robotami towarzyszącymi południowej ściany budynku mieszkalnego nr 25 przy ul. Bohaterów Września 1939r. w Jeleniej Górze.

Opis przedmiotu zamówienia: wykonanie termomodernizacji (docieplenie) 227m2 wraz z robotami towarzyszącymi (wymiana podokienników, naprawa elementów betonowych, malowanie balustrad i montaż narożników) południowej ściany budynku mieszkalnego nr 25 przy ul. Bohaterów Września w Jeleniej Górze.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać od dnia 18.09.2018 roku w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA” przy ulicy Dwudziestolecia 3 w Jeleniej Górze.

Termin wykonania: 2018r.

Osoba uprawniona przez Zamawiającego do kontaktów z oferentami: Dariusz Gębura – tel. 75-64-278-60 (1) w godz. 09.00-16.00, e-mail:prezes@smfampa.jgora.pl

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem: „Termomodernizacja Bohaterów Września 25” w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA” w Jeleniej Górze przy ul. Dwudziestolecia 3 w terminie do 27.09.2018r. do godz. 11.00.

Otwarcie ofert nastąpi: w dniu 27.09.2018r. o godz. 11.30 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA” w Jeleniej Górze.

Kryterium oceny ofert: cena oferty- 100 %.

Termin związania ofertą – 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert.

Wykonawca jest zobowiązany złożyć w ofercie: Oświadczenie, że dysponuje osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (do kierowania robotami), zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane (DZ.U. z 2006r. Nr 156 poz. 1118 z pózn. zm.).