Jelenia Góra, dnia 2016-07-08

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Fampa” informuje, że w dniu 08.07.2016r. miało miejsce posiedzenie Komisji Przetargowej, na którym dokonano wyboru wykonawcy dla zadania:

,,Wykonanie operatów szacunkowych (w ilości 20-stu szt.) ustalających wartości lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach położonych w Jeleniej Górze, stanowiących  własność Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA”, celem sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców tych lokali”.

Wybranym wykonawcą została firma:

INFO SOFT” – NIERUCHOMOŚCI HANNA JANIK
z Krotoszyc

Wszystkim oferentom, którzy złożyli swoje oferty na w/w zadanie SM Fampa serdecznie dziękuje.

Przewodniczący Komisji Przetargowej
Arkadiusz Dacewicz


O G Ł O S Z  E N I E
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
nie objętym przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Zamawiający: Spółdzielni Mieszkaniowa „FAMPA”, 58-560 Jelenia Góra, ul. Dwudziestolecia 3, tel. 75-64-278-60 (1).

Opis przedmiotu zamówienia: Wykonanie operatów szacunkowych (w ilości 20-stu szt.) ustalających wartości lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach położonych w Jeleniej Górze, stanowiących  własność Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA”, celem sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców tych lokali.

Wykonawca dostarczy po dwa egzemplarze operatu szacunkowego dla każdego lokalu mieszkalnego zleconego do oszacowania.

Termin wykonania operatów szacunkowych: do dnia 15 sierpnia 2016r.

W postępowaniu nie jest wymagane wadium.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych lub ofert częściowych.

Pracownik uprawniony przez Zamawiającego do kontaktów z oferentami:
Pan Arkadiusz Dacewicz – tel. 75-64-278-60 (1) w godz. 13.00-16.00
e-mail: a.dacewicz@smfampa.jgora.pl.

Wykaz lokali mieszkalnych objętych przetargiem oraz wzór umowy jest do uzyskania w biurze Spółdzielni Mieszkaniowej FAMPA w Jeleniej Górze.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem: „Wykonanie operatów szacunkowych 20 lokali mieszkalnych” w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA” w Jeleniej Górze przy ul. Dwudziestolecia 3 w terminie nie później niż do 08.07.2016r. do godz. 10.00.

Otwarcie ofert nastąpi: w dniu 08.07.2016r. o godz. 10.30 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA” w Jeleniej Górze.

Kryterium oceny ofert: cena oferty – 100 %.

Termin związania ofertą – 30 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert.

Do przetargu mogą przystąpić wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia zawodowe rzeczoznawcy majątkowego w rozumieniu Działu V, Rozdziału 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. 2015 poz. 1774 z późn. zm.).

Wykonawca jest zobowiązany złożyć w ofercie: – dokument poświadczający uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego w rozumieniu Działu V, Rozdziału 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. 2015 poz. 1774 z późn. zm.).