Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Fampa” informuje, że w dniu 15.03.2018r. miało miejsce posiedzenie Komisji Przetargowej, na którym dokonano wyboru wykonawcy na:

„Wykonanie operatów szacunkowych (w ilości 56-stu szt.) ustalających wartości lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach położonych w Jeleniej Górze przy ul. Wojewódzkiej 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 5/5, stanowiących własność Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA”, celem sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców tych lokali.”

Komisja Przetargowa wybrała firmę:

Centrum Obsługi Nieruchomości Monika Siofer z Jeleniej Góry.

Wszystkim oferentom, którzy złożyli swoje oferty na w/w zadanie SM „Fampa” serdecznie dziękuje.

 


O G Ł O S Z  E N I E
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
nie objętym przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych

na wykonanie operatów szacunkowych (w ilości 56 szt.) ustalających wartości lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach położonych w Jeleniej Górze przy ul. Wojewódzkiej 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 5/5, stanowiących własność Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA” w Jeleniej Górze, celem sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców tych lokali.

Opis przedmiotu zamówienia: Wykonanie operatów szacunkowych (w ilości 56-stu szt.) ustalających wartości lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach położonych w Jeleniej Górze, stanowiących  własność Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA”, celem sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców tych lokali.

Wykonawca dostarczy po dwa egzemplarze operatu szacunkowego dla każdego lokalu mieszkalnego zleconego do oszacowania. Operat winien określić wartość lokalu z udziałem w gruncie w wariancie: własność i użytkowanie wieczyste.

Termin wykonania i przekazania operatów szacunkowych: do dnia 14 maja 2018r.

W postępowaniu nie jest wymagane wadium.

Pracownik uprawniony przez Zamawiającego do kontaktów z oferentami: Arkadiusz Dacewicz – tel. 75-64-278-60 (1) w godz. 13.00-16.00, e-mail: a.dacewicz@smfampa.jgora.pl

Wykaz lokali mieszkalnych objętych przetargiem oraz wzór umowy jest do uzyskania w biurze Spółdzielni Mieszkaniowej FAMPA w Jeleniej Górze od dnia 27.02.2018r.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem: „Wykonanie operatów szacunkowych 56 lokali mieszkalnych” w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA” w Jeleniej Górze przy ul. Dwudziestolecia 3 w terminie nie później niż do 15.03.2018r. do godz. 11.00

Otwarcie ofert nastąpi: w dniu 15.03.2018r. o godz. 11.30 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA” w Jeleniej Górze.

Kryterium oceny ofert: cena oferty- 100 %.

Termin związania ofertą – 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą wziąć udział wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia zawodowe rzeczoznawcy majątkowego w rozumieniu Działu V, Rozdziału 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. 2015 poz. 1774 z późn. zm.).

Wykonawca jest zobowiązany złożyć w ofercie: – dokument poświadczający uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego w rozumieniu Działu V, Rozdziału 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. 2015 poz. 1774 z późn. zm.)