Jelenia Góra, dnia 13 czerwca 2017 roku

ZARZĄD
Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA” w Jeleniej Górze
z siedzibą przy ulicy Dwudziestolecia 3 w Jeleniej Górze www.smfampa.jgora.pl
tel. 75 64 27 860-1

ogłasza przetarg nieograniczony na:

wykonywanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi (w tym instalacji sanitarnych i elektrycznych), realizowanymi przez firmy zewnętrzne na zlecenie Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA”, na nieruchomościach zlokalizowanych w Jeleniej Górze – Cieplicach.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA” przy ulicy Dwudziestolecia 3 w Jeleniej Górze tel. 607 155 764
w godz od 800 do 1600 – we wtorki, środy i piątki oraz
w godz. od 9
00 do 1700 – w poniedziałki i czwartki
od dnia 19.06.2017 roku.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, zgodnie z procedurą podaną w SIWZ, w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA” przy ulicy Dwudziestolecia 3 w Jeleniej Górze

do dnia 23.06.2017r., godz. 1200

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.06.2017 r. o godz. 1230

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA” zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.