Jelenia Góra, dnia 2017-08-07

Spółdzielnia Mieszkaniowa „FAMPA” ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.

Wymiana 7 szt. okien piwnicznych z łukami w budynku
przy ul. Barlickiego 8 w Jeleniej Górze”

Budynek przy ul. Barlickiego 8 należy do zespołu osiedla robotniczego Fuellnera i jest wpisany do rejestru zabytków decyzją pod nr A/899 z dnia 08.08.2006r.

Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków wydał Decyzję nr 1413/2017 z dnia 25.07.2017r. – Pozwolenie na podejmowanie innych działań przy zabytku.

Wszelkie informacje dotyczące w/w przetargu można uzyskać od pracownika Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA” p. Piotra Misakiewicza w godzinach

9.00-16.00 przy ul. XX-lecia 3 w Jeleniej Górze lub telefonicznie 75-642-78-60

od poniedziałku do piątku oraz drogą poczty elektronicznej: p.misakiewicz@smfampa.jgora.pl

Oferty należy składać w siedzibie SM „FAMPA” w zamkniętej kopercie z dopiskiem j.w.

w terminie do dnia 11.08.2017 r. do godz. 10.00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.08.2017 r. o godz. 10.30

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej ,,FAMPA” zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Zarząd
Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA”
w Jeleniej Górze