Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Fampa” informuje, że w dniu 12.05.2017r. miało miejsce posiedzenie Komisji Przetargowej, na którym dokonano wyboru wykonawcy na zadanie:

,,Wymiana pionu wodnego i kanalizacyjnego kuchennego oraz łazienkowego w mieszkaniach nr 1, 4, 7 i 10, w budynku położonym przy ul. Dwudziestolecia 5 w Jeleniej Górze”

Komisja Przetargowa wybrała firmę:

Instalatorstwo sanitarne, wod. – kan., gazowe Jerzy Szaliński z Jeżowa Sudeckiego.

Wszystkim oferentom, którzy złożyli swoje oferty na w/w zadanie SM „Fampa” serdecznie dziękuje.


Jelenia Góra, dnia 2017-04-21

Spółdzielnia Mieszkaniowa „FAMPA” ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.

,,Wymiana pionu wodnego i kanalizacyjnego kuchennego oraz łazienkowego w mieszkaniach nr 1, 4, 7 i 10, w budynku położonym przy ul. Dwudziestolecia 5 w Jeleniej Górze”

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami jest do nabycia w biurze Spółdzielni od dnia 21.04.2017 r. w cenie 20 zł brutto.

Wszelkie informacje dotyczące w/w przetargu można uzyskać od pracownika Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA” p. Piotra Misakiewicza osobiście w biurze Spółdzielni przy ul. XX-lecia 3 w Jeleniej Górze od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-16:00 lub telefonicznie pod nr 75-642-78-60 oraz drogą poczty elektronicznej:
p.misakiewicz@smfampa.jgora.pl

Oferty należy składać w siedzibie SM „FAMPA” w zamkniętej kopercie z dopiskiem jw. w terminie do dnia 12.05.2017 r. do godz. 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.05.2017 r. o godz. 10:30

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej ,,FAMPA” zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Zarząd
Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA”
w Jeleniej Górze