Jelenia Góra, dnia 06 sierpnia 2018 r.

INFORMACJA ZAMAWIAJĄCEGO

Spółdzielnia Mieszkaniowa „FAMPA” w Jeleniej Górze, z siedzibą przy ul. Dwudziestolecia 3, 58-560 Jelenia Góra, NIP 6110203492, REGON 003299028, KRS 0000120703, występując jako Zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, dla zadania pn.: Rewitalizacja jedenastu wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ulicy Barlickiego w Jeleniej Górze zawiadamia, że:

1. unieważnił postępowanie dla części nr 1 z uwagi na fakt, iż nie wpłynęła żadna oferta nie podlegająca odrzuceniu.

2. unieważnił postępowanie dla części nr 2, 3, 4, 5 i 6 z uwagi, iż w terminie składania ofert, nie złożono żadnej oferty.


Jelenia Góra, 19-07-2018

Zawiadamiamy, że w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1126034

zostało ogłoszone zamówienie, którego przedmiotem jest Rewitalizacja jedenastu wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ulicy Barlickiego 1-11 w Jeleniej Górze.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa:
– projekty budowlane (sporządzone dla części 1, 2, 3 – tylko w zakresie remontu klatek schodowych, 4 i 5),
– przedmiary (sporządzone dla części 1, 2, 3, 4, 5 i 6) oraz
– tabele równoważności (sporządzone dla części 1, 2, 3, 4, 5 i 6),
która stanowi załącznik nr 5 do zapytania (SPOZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia).
UWAGA: Ze względu na obszerne załączniki dokumentacja projektowa do pobrania pod linkiem:
http://efficon.pl/zapytania/Zalaczniknr5.zip 

Dopuszczalne jest składanie ofert częściowych.

Ofertę można składać w odniesieniu do jednej, dwóch, kilku lub wszystkich części zamówienia.

Liczba części: 6.
Część nr 1 – Izolacja pionowa i docieplenie fundamentów budynku wielorodzinnego przy ulicy Barlickiego 2, Barlickiego 3, Barlickiego 4, Barlickiego 6, Barlickiego 7, Barlickiego 8, Barlickiego 9, Barlickiego 10, Barlickiego 11 oraz izolacja pozioma (poprzez iniekcję) fundamentów budynku wielorodzinnego przy ulicy Barlickiego 1, Barlickiego 2, Barlickiego 3, Barlickiego 4, Barlickiego 5, Barlickiego 6, Barlickiego 7, Barlickiego 8, Barlickiego 9, Barlickiego 10, Barlickiego 11.

Wymagane terminy wykonania dla cześci nr 1: od dnia podpisania umowy do dnia 30.10.2018 r.

Część nr 2 – Wymiana pokrycia dachu (dachówka ceramiczna) z częściową naprawą drewnianej więźby dachu budynku wielorodzinnego przy ulicy Barlickiego 1, Barlickiego 4, Barlickiego 5.

Wymagane terminy wykonania dla cześci nr 2: od dnia podpisania umowy do dnia  30.11.2018 r.

Część nr 3 – Remont klatek schodowych budynku wielorodzinnego przy ulicy Barlickiego 1, Barlickiego 5, Barlickiego 6, Barlickiego 7, Barlickiego 8, Barlickiego 9, Barlickiego 10, Barlickiego 11 oraz wykonanie elementów zapewniających dostępność obiektu dla niepełnosprawnych (bez wymiany urządzeń łączności wewnętrznej przyzywowej – domofonów) w zakresie budynku wielorodzinnego przy ulicy Barlickiego 1, Barlickiego 2, Barlickiego 3, Barlickiego 4, Barlickiego 5, Barlickiego 6, Barlickiego 7, Barlickiego 8, Barlickiego 9, Barlickiego 10, Barlickiego 11.

Wymagane terminy wykonania dla cześci nr 3: od dnia podpisania umowy do dnia  20.02.2019 r.

Część nr 4 – Wymiana tynków elewacyjnych budynku wielorodzinnego przy ulicy Barlickiego 6, Barlickiego 7, Barlickiego 8, Barlickiego 9, Barlickiego 10, Barlickiego 11.

Wymagane terminy wykonania dla cześci nr 4: od dnia podpisania umowy do dnia  30.11.2018 r.

Część nr 5 – Wymiana instalacji gazowej, wykonanie wentylacji grawitacyjnej i odprowadzania spalin z urządzeń gazowych w budynku wielorodzinnym przy ulicy Barlickiego 7, Barlickiego 9, Barlickiego 10, Barlickiego 11.

Wymagane terminy wykonania dla cześci nr 5: od dnia podpisania umowy do dnia  30.10.2018 r.

Część nr 6 – Wykonanie elementów zapewniających dostępność obiektu dla niepełnosprawnych w zakresie wymiany urządzeń łączności wewnętrznej przyzywowej (domofonów) w budynku wielorodzinnym przy ulicy Barlickiego 1, Barlickiego 2, Barlickiego 3, Barlickiego 4, Barlickiego 5, Barlickiego 6, Barlickiego 7, Barlickiego 8, Barlickiego 9, Barlickiego 10, Barlickiego 11.

Wymagane terminy wykonania dla cześci nr 6: od dnia podpisania umowy do dnia  31.12.2018 r.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa: projekty budowlane (sporządzone dla części 1, 2, 3 – tylko w zakresie remontu klatek schodowych, 4 i 5), przedmiary (sporządzone dla części 1, 2, 3, 4, 5 i 6) oraz tabele równoważności (sporządzone dla części 1, 2, 3, 4, 5 i 6), która stanowi załącznik nr 5 do zapytania (SPOZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia).

 

Termin składania ofert: do dnia 03-08-2018r.

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczta@smfampa.jgora.pl lub na piśmie w siedzibie Zamawiającego: Spółdzielnia Mieszkaniowa „FAMPA” w Jeleniej Górze, ul. Dwudziestolecia 3, 58-560 Jelenia Góra (wymagane jest przesłanie oferty do udziału w postępowaniu za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830) lub osobiście lub za pośrednictwem posłańca/kuriera).
2. W postępowaniu wezmą udział tylko te oferty, które wpłyną do dnia 03.08.2018 r. do godz. 11:00 na adres wskazany w pkt 11.1.
Uwaga! Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty na adres wskazany w pkt 11.1, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółdzielnia Mieszkaniowej „FAMPA” w Jeleniej Górze, ul. Dwudziestolecia 3, 58-560 Jelenia Góra, dnia 03.08.2018 r. o godz. 11:10 i odbędzie się bez udziału oferentów.Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, dwie, kilka lub wszystkie części zamówienia.
Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętej kopercie.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

poczta@smfampa.jgora.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
– Pan Dariusz Gębura – Prezes Zarządu, email: prezes@smfampa.jgora.pl, w godz. 8:00-16:00 w dni robocze, oraz
– Pan Arkadiusz Dacewicz – Zastępca Prezesa Zarządu, e-mail: a.dacewicz@smfampa.jgora.pl, w godz. 8:00-16:00 w dni robocze.
Zainteresowane firmy zapraszamy do wzięcia udziału w przetargu.