Poniżej zamieszczamy dokumenty związane
z Walnym Zgromadzeniem Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA”
z dnia 24.06.2016r.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA” w Jeleniej Górze zawiadamia, że w dniu 24 czerwca 2016 roku o godzinie 17.00, w sali numer 203, na drugim piętrze siedziby Politechniki Wrocławskiej w Jeleniej Górze – Cieplicach, przy Placu Piastowskim 27, odbyło się  Walne Zgromadzenie Członków SM ,,FAMPA”.


– Protokół z obrad Walnego Zgromadzenia Członków z dnia 24-06-2016

– Informacja o przyjętych i odrzuconych uchwałach podczas Walnego Zgromadzenia Członków, które odbyło się w dniu 24.06.2016r.

– Treści uchwał od nr 1/2016 do nr 30/2016 przyjętych i odrzuconych podczas Walnego Zgromadzenie Członków w dniu 24.06.2016r.

– Uchwała nr XVI z dnia 26.06.2015r. w sprawie sprzedaży wynajmowanych lokali mieszkalnych położonych przy ul. Wojewódzkiej 5 budynki nr 1, 2, 3, 4, 5 przyjęta w II terminie podczas Walnego Zgromadzenia Członków w dniu 24 czerwca 2016r. 

– Uchwała nr XVIII z dnia 26.06.2015r. w sprawie sprzedaży wynajmowanych lokali mieszkalnych w budynkach przy ul. Wolności, XX Lecia, Bohaterów Września, Barlickiego, Hirszfelda i Dworcowej przyjęta w II terminie podczas Walnego Zgromadzenia Członków w dniu 24 czerwca 2016r. 

 


– Zawiadomienie z dnia 30 maja 2016r. o Porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków.

– Zawiadomienie z dnia 10 czerwca 2016r. rozszerzające Porządek obrad o zgłoszone uchwały zgodnie z art. 8 (3) ust. 10 i 11 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (zgłoszone uchwały zapisano tekstem pogrubionym).

– Regulamin Walnego Zgromadzenia Członków w 2016r.

– Sprawozdanie z działalności Zarządu w 2015r.

– Sprawozdanie finansowe za 2015r.
– Opinia i raport z badania Sprawozdania finansowego za 2015r. 

– Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2015r.


Projekty uchwał, które były przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia Członków w dniu 24 czerwca 2016r.:

Uchwała  1 – przyjęcie porządku obrad
Uchwała  2 – zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu
Uchwała  3 – zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej
Uchwała  4 – zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego
Uchwała  5 – absolutorium dla P. Wychowanka
Uchwała  6 – absolutorium dla P.Nowak
Uchwała  7 – absolutorium dla P. Urbanowicz
Uchwała  8 – absolutorium dla P. Janik
Uchwała  9 – absolutorium dla P. Szramik
Uchwała 10 – absolutorium dla P. Gębura
Uchwała 11 – absolutorium dla P. Dacewicz
Uchwała 12 – absolutorium dla P. Kutwin
Uchwała 13 – droga i pomnik na ul. Wojewódzka 5
Uchwała 14 – zbycie korytarza i klatki schodowej ul. Barlickiego
Uchwała 15 – zmiana statutu dot. § 30a
Uchwała 16 – zmiany statutu dot. zawiadamiania o treści podjętych uchwał
Uchwała 17 – zmiana-statutu-dot. składu Zarządu
Uchwała 18 – zmiany-statutu-dot. podzielników ciepła
Uchwała 19 – zmiany-statutu-dot. wysokości wpisowego
Uchwała 20 – zmiany-statutu-dot. granicy odpowiedzialności w remontach
Uchwała 21 – zmiany statutu dot.  II terminu WZCz
Uchwała 22 – zmiany-statutu-dot. zaworów termostatycznych
Uchwała 23 – tekst jednolity Statutu
PROJEKT Statutu 2016 – tekst jednolity
Uchwała 24 – podział nadwyżki bilansowej
Uchwała 25 – najwyższa suma zobowiązań
Uchwała 26 – wybór delegata na Zjazd Przedkongresowy
Uchwała 27 – przyjęcie wolnych wniosków
Uchwała 28 – zmiany statutu dot. garaży
Uchwała 29 – zbycie części działki nr 2/12 pod kioskiem
Uchwała 30 – bezprzetargowe zbycie działki 12/2 na rzecz właścicieli lokali przy ul. Wojewódzkiej 6 i 7

Projekty dwóch uchwał, dla których przy ich podejmowaniu przez Walne Zgromadzenie w I terminie dniu 26 czerwca 2015r. brak było qworum (z uwagi na brak co najmniej 1/4 ogólnej liczby uprawnionych do głosowania).
II terminie w dniu 24 czerwca 2016r. do podjęcia tych uchwał wystarczało co najmniej 60 % ogólnej liczby członków uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu:

Uchwała XVI – sprzedaż lokali najemcom przy ul. Wojewódzkiej 5
Uchwała XVIII – sprzedaż lokali będących przedmiotem najmu