Jelenia Góra, 01.06.2016r.

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa FAMPA, ul. Dwudziestolecia 3, 58-560 Jelenia Góra zaprasza do składania ofert na:

– Wykonanie ekspertyzy ornitologicznej pod kątem występowania miejsc gniazdowania i schronień ptaków w budynkach mieszkalnych będących przedmiotem projektowanych remontów i dociepleń w związku z koniecznością uzyskania „Deklaracji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska”.

 

 1. Zamawiający

Spółdzielnia Mieszkaniowa FAMPA, ul. Dwudziestolecia 3, 58-560 Jelenia Góra

NIP 611-02-03-492, REGON 003299028, KRS 0000120703

 

 2. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej 42 budynków, zlokalizowanych w Cieplicach, przy ulicy:

– Bohaterów Września 1939 roku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 (21 bud. ze strychami, ilość kondygnacji – 3),
– Barlickiego 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 (11 bud. ze strychami, ilość kondygnacji – 3),
– Hirszfelda 9 (1 bud. ze stropodachem, ilość kondygnacji – 3),
– Jagiellońskiej 46 (1 bud. ze strychem, ilość kondygnacji – 3),
– Dworcowej 20a, 20b, 20c, 20d (4 bud. ze strychami, ilość kondygnacji – 3),
– Wojewódzkiej 5/1 (ilość kondygnacji – 1), 5/2, 5/3, 5/4 (4 budynki ze stropodachami, ilość kondygnacji – 2).

w aspekcie występowania miejsc gniazdowania i schronień ptaków, gatunków objętych ochroną ścisłą oraz orzeczenia dotyczącego zastosowania środków zabezpieczających na okres prowadzenia robót budowlanych, w związku z koniecznością uzyskania „Deklaracji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska”.

Ekspertyzę należy sporządzić odrębnie dla każdego budynku w wersji elektronicznej i drukowanej (po 2 egzemplarze wersji papierowej) w języku polskim.

Wykonawca winien posiadać wiedze i doświadczeni a odpowiednie do zrealizowania przedmiotu zamówienia ,

która należy udokumentować w składania oferty.

 

3. Sposób, miejsce oraz termin realizacji zamówienia

Termin wykonania przedmiotu zamówienia:

– dla budynków przy ul. Barlickiego – do 15 lipca 2016 r.

– dla pozostałych budynków – do 30 lipca 2016 r.

 

4. Sposób przygotowania ofert

Oferta przedłożona Zamawiającemu powinna zawierać: datę sporządzenia, adres/siedzibę oferenta, nr telefonu, NIP oraz powinna być podpisana czytelnie przez Oferenta.

 

5. Miejsce składania ofert

Oferta powinna być w pierwszej kolejności przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: prezes@smfampa.jgora.pl oraz poczty/kuriera lub też dostarczona osobiście na adres:

Spółdzielnia Mieszkaniowa FAMPA, ul. Dwudziestolecia 3, 58-560 Jelenia Góra

Termin składania ofert: do dnia 08.06.2016r. do godz. 10.00. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

 6. Ocena ofert
Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionych kryteriów :  Cena – 100%

 

7.  Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty

O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi Oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem: smfampa.jgora.pl.

8. Dodatkowe informacje

Dodatkowych informacji udziela Pan Dariusz Gębura, pod nr tel. 75-64-278-60 w godzinach pracy spółdzielni.