ZARZĄD
Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA” w Jeleniej Górze
z siedzibą przy ulicy Dwudziestolecia 3 w Jeleniej Górze www.smfampa.jgora.pl

tel. 75 64 27 860-1

ogłasza przetarg nieograniczony na:

Wykonanie kontroli okresowej – badania instalacji elektrycznej i piorunochronnej w 59 budynkach zlokalizowanych w Jeleniej Górze – Cieplicach, zgodnie z art.62 ust.1. pkt 2) ustawy Prawo budowlane.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA” przy ulicy Dwudziestolecia 3 w Jeleniej Górze

w godz od 800 do 1600 – we wtorki, środy i piątki oraz w godz. od 900 do 1700 – w poniedziałki

i czwartki – od dnia 08.08.2017 roku

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, zgodnie z procedurą podaną w SIWZ,

w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA” przy ulicy Dwudziestolecia 3 w Jeleniej Górze

do dnia 21.08.2017r., godz. 1200

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.08.2017 r. o godz. 1230

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej ,,FAMPA” zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu bez podania przyczyny.