ZARZĄD
Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA” w Jeleniej Górze
z siedzibą przy ulicy Dwudziestolecia 3 w Jeleniej Górze www.smfampa.jgora.pl
tel. 75 64 27 860-1

ogłasza przetarg nieograniczony na:

wykonywanie corocznej kontroli okresowej instalacji gazowej w 59 budynkach zlokalizowanych w Jeleniej Górze – Cieplicach, zgodnie z art.62 ust.1. pkt 1) lit.c) ustawy Prawo budowlane.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać od dnia 08.08.2017 roku w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA” przy ulicy Dwudziestolecia 3 w Jeleniej Górze

  • w godz od 800 do 1600 – we wtorki, środy i piątki oraz
  • w godz. od 900 do 1700 – w poniedziałki i czwartki

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, zgodnie z procedurą podaną w SIWZ,

w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA” przy ulicy Dwudziestolecia 3 w Jeleniej Górze

do dnia 21.08.2017r., godz. 1200

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.08.2017 r. o godz. 1230

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej ,,FAMPA” zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu bez podania przyczyny.