Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA” wyznaczył termin i miejsce Walnego Zgromadzenia Członków na godz. 17.00 w dniu 02.08.2018r. w sali nr 203 na II piętrze siedziby Politechniki Wrocławskiej w Jeleniej Górze.

 Dokumenty związane
z Walnym Zgromadzeniem Członków z dnia 02.08.2019r.

Informacja

Zawiadomienie z dnia 11.07.2019r. o terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA” w Jeleniej Górze w dniu 02.08.2019r.

Zawiadomienie z dnia 22.07.2019r. w sprawie uzupełnienia porządku obrad WZCz w dniu 02.08.2019r. o projekty uchwał złoszone przez grupy członków zgodnie z art. 83 ust. 11 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

Wzór pełnomocnictwa na Walne Zgromadzenie Członków.

Formularz zgłoszenia projektu uchwały lub żądania zamieszczenia sprawy w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków w formacie PDF.

Formularz zgłoszenia projektu uchwały lub żądania zamieszczenia sprawy w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków – wersja do edycji.


Protokół obrad Walnego Zgromadzenia Członków z dnia 02.08.2019r. pierwszy termin 

Protokół obrad Walnego Zgromadzenia Członków z dnia 02.08.2019r. drugi termin 


PROJEKTY UCHWAŁ

Projekty uchwał zgłoszone przez Zarząd do porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków w dniu 02.08.2019r.

Projekt Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia Członków w dniu 02.08.2019r. 

Projekt uchwały po poprawce Zarządu do Uchwały nr 2/2019 w sprawie funduszu celowego

Projekt uchwały po poprawce Zarządu do Uchwały nr 4/2019 w sprawie sprzedaży mieszkań przy ul.  Wojewódzkiej 5

Projekt uchwały po poprawce Zarządu z dnia 30.07.2019r, do projektu Uchwały nr 5/2019 w sprawie sprzedaży garaży

Projekt uchwały po poprawce Rady Nadzorczej do Uchwały nr 03/2019

Uzasadnienie do projektu Uchwały nr 03/2019 w sprawie określenia najwyższej sumy zobowiązań

W celu lepszego zrozumienia pojęcia „Najwyższa suma zobowiązań” Rada Nadzorcza przypomina, że Sąd Najwyższy dokonał wykładni art. 38 § 1 pkt 7 Prawa Spółdzielczego. Z treści tego wyroku wynika, że najwyższa suma zobowiązań, dotyczy wszelkich zobowiązań jakie spółdzielnia może zaciągnąć z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej do której została powołana, a nie tylko z tytułu kredytów lub pożyczek. Tak więc na sumę tę składają się zobowiązania, które spółdzielnia opłaca w trakcie roku obrachunkowego wobec dostawców mediów, wykonawców usług, pracowników, organów podatkowych itp.

Dla przykładu poniżej zamieszczamy „Informację w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań” z innej spółdzielni mieszkaniowej: Informacja-o-oznaczeniu-najwyższej-kwoty-zobowiązań


Żądania zamieszczenia okeślonych spraw w porządku obrad
zgłoszone przez grupy członków
i projekty uchwał przygotowane na ich podstawie

1.  Żądania zamieszczenia okeślonych spraw w porządku obrad zgłoszone przez grupy członków

Projekty uchwał przygotowane na podstawie wniosków i żądań grup członków

2. Poprawka do Uchwały nr 3/2019 zgłoszona przez członka spółdzielni 
Wyrok SN z dnia 24 czerwca 2014 r., sygn. I CSK 504/13: „Brak w ogóle uchwały walnego zgromadzenia co do wysokości sumy zobowiązań, jakie spółdzielnia może zaciągać, nie pozbawia spółdzielni możliwości prowadzenia działalności gospodarczej, do której została powołana, a więc i do skutecznego zaciągnięcia przez zarząd zobowiązań. Jeżeli brak uchwały w rozważanej kwestii nie może pozbawiać spółdzielni możliwości działania i zaciągania zobowiązań, a uchwały przewidziane w art. 38 § 1 pkt 7 pr. spółdz. nie są podejmowane dla zaciągania konkretnych zobowiązań, to nie mogą być one traktowane inaczej, niż zalecenia dla organów spółdzielni.”

PROJEKT Uchwały nr 3/2019 po poprawce członka spółdzielni 

PROJEKT Uchwały nr 3/2019 po poprawce drugiego członka 

3. Poprawki do Uchwały nr 2/2019 i nr 3/2019 zgłoszone przez członka spółdzielni

Projekt Uchwały nr 2/2019 w sprawie utworzenia funduszu celowego po poprawce członka

4. Poprawka członka do Uchwały nr 4/2019 w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych położonych w budynkach numer 1, 2, 3, 4 i 5 przy ul. Wojewódzkiej 5

Projekt uchwały po poprawce członka do Uchwały nr 4/2019 w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych położonych w budynkach numer 1, 2, 3, 4 i 5 przy ul. Wojewódzkiej 5

5. Poprawka członka spółdzielni do projektu Uchwały nr 5/2019 w sprawie sprzedaży garaży

Projekt uchwały nr 5/2019 po poprawce z dnia 30.07.2019r. członka spółdzielni w sprawie sprzedaży garaży


Przyjęte i odrzucone uchwały – pierwszy termin

Uchwały 1/2019, 2/2019, 3/2019

Przyjęte i odrzucone uchwały – drugi termin

Uchwały 4/2019, 5/2019 (pdf)

Załącznik do uchwały nr 4/2019