Wszystkich zainteresowanych, którzy wyrażają chęć likwidacji indywidualnych pieców opalanych paliwem stałym (węgiel, koks) w swoich mieszkaniach informujemy, że istnieje możliwość refundacji nawet do 50% poniesionych kosztów ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w ramach Programu Priorytetowego – Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego. Zakres sfinansowania dotacją może m.in. obejmować przedsięwzięcia polegające na likwidacji kotłów starej generacji oraz na zakupie i montażu przyjaznego środowisku źródła ciepła:

  • Kotły gazowe;
  • Kotły na olej lekki opałowy;
  • Piece zasilane prądem elektrycznym;
  • Kotły na paliwa stałe (co najmniej 5 klasa wg PN-EN 303-5:2012) – nie dotyczy obszaru Uzdrowiska Cieplice;
  • Kotły na biomasę (co najmniej 5 klasa wg PN-EN 303-5:2012) – wilgotność  biomasy poniżej 20%;
  • Włączenie do sieci cieplnych;
  • OZE – pompy ciepła, kolektory słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne, przydomowe elektrownie wiatrowe – służące zasileniu źródła.

Kwota dotacji dla beneficjenta końcowego zostanie podana w późniejszym terminie – po zliczeniu osób chętnych do udziału w „Programie”.

W związku z powyższym Miasto Jelenia Góra prosi wszystkich zainteresowanych chcących  zmienić system ogrzewania i uczestniczyć w „Programie” do złożenia wstępnej DEKLARACJI dotyczącej likwidacji kotłów stałopalnych starej generacji  oraz zakupu i montażu przyjaznego środowisku źródła ciepła na terenie Jeleniej Góry w latach 2017 i 2018 w lokalach lub budynkach mieszkalnych.

Miasto Jelenia Góra prosi o składanie KOMPLETNYCH WNIOSKÓW dotyczących likwidacji kotłów stałopalnych starej generacji w lokalach lub budynkach mieszkalnych zakwalifikowanych i zgłoszonych do WFOŚiGW, w terminach:

1. do dnia 23 marca 2018 r.
2. do dnia 29 czerwca2018 r.
3. do dnia 28 września 2018 r.

WNIOSEK należy złożyć w Urzędzie Miasta Jelenia Góra: ul. Sudecka 29, w Wydziale Inwestycji i Zamówień Publicznych, pokój nr 25. 

WNIOSKI złożone po ww. terminie nie zostaną uwzględnione we wniosku składany do WFOŚIGW we Wrocławiu. 

Deklarację do wydruku w formacie PDF można również pobrać tu: Deklarcja WFOS II nabór 2018.

Podstawa prawna: UCHWAŁA NR 303.XLI.2017 RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Jelenia Góra w ramach programu priorytetowego pn.: „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego”.