wt., 06/03/2012 – 10:26

R E G U L A M I N

rozliczeń finansowych z użytkownikami lokali spółdzielczych i własnościowych w zakresie dostawy wody i odprowadzenia ścieków w Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA” w Jeleniej Górze

 Rozdział I

Podstawa prawna.

1. Ustawa z dnia 11-05-2001 r. Prawo o miarach (Dz.U. z 2004 r. nr 243 poz. 2441 z późniejszymi zmianami).

2. Ustawa z dnia 07-06-2001 r. O zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym  odprowadzeniu ścieków (Dz.U. nr 72 poz. 747 z późniejszymi zmianami).

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14-01-2002r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz.U. nr 8 poz. 70).

4. Ustawa Prawo Spółdzielcze (Dz.U. z 1982 r. nr 30 poz. 210 z późniejszymi zmianami).

5. Ustawa o Spółdzielniach Mieszkaniowych (Dz.U. z 2001 r. nr 4 poz. 27 z późniejszymi zmianami).

6. Statut Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA” w Jeleniej Górze.

 Rozdział II

Postanowienia ogólne .

Regulamin określa zasady rozliczenia kosztów dostawy wody i odprowadzenia ścieków dla nieruchomości wyposażonych w instalację wodno-kanalizacyjną i obowiązuje wszystkich użytkowników lokali spółdzielczych.
Ilekroć w regulaminie jest mowa o :

a/ „Spółdzielni” – rozumie się przez to Spółdzielnia Mieszkaniowa „FAMPA” w Jeleniej Górze

b/ „Użytkowniku” – rozumie się przez to osobę posiadającą tytuł prawny do danego lokalu lub osobę faktycznie korzystającą z lokalu i korzystającą z usług wodociągowo-kanalizacyjnych  z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków, na podstawie umowy zawartej z Przedsiębiorstwem Wodociągowo-Kanalizacyjnym.

c/ „Dostawca wody” przedsiębiorstwo prowadzące  działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenie ścieków.

d/ „Nieruchomość” – budynek lub część budynku, w której zainstalowany jest wodomierz główny.

e/ „odczyty wskazań wodomierzy” – rozumie się przez to sumę odczytów wskazań wodomierzy zimnej wody, oraz wodomierzy wody ciepłej, z wyłączeniem wskazań wodomierza głównego.

f/ „Koszcie uzupełniającym „ – rozumie się przez to koszt podlegając rozliczeniu na użytkowników poszczególnych lokali nieruchomości  zgodnie z art. 26 ust. 3 Ustawy, a wynikający z różnicy wskazań wodomierzy indywidualnych, a wskazaniem wodomierza głównego, z którego Spółdzielnia rozlicza się za pobór wody z dostawcą.

g/ „ Średnim zużyciu wody” –  ilość dostarczonej wody wg odczytów wodomierza głównego pomniejszone o wskazanie wodomierzy znajdujących się w lokalach w okresie rozliczeniowym w przeliczeniu na liczbę użytkowników w lokalach, w których nie dokonano odczytu, brakwodomierzy lub nie dokonano ich legalizacji.

za lokal wyposażony w wodomierz uznaje się lokal, w którym zamontowane są przyrządy pomiarowe w rozumieniu Ustawy z dnia 11-05-2001 r.  Prawo o miarach (Dz.U. nr 243 poz. 2441 z późniejszymi zmianami) posiadające :

a/ ważną legalizację GUM – okres ważności wynosi zarówno dla wodomierzy wody zimnej i ciepłej – 5 lat.

b/ nienaruszone plomby na połączeniu wodomierza z przyłączem wodnym.

3.1.Wodomierz instalowany jest na koszt użytkownika i stanowi jego własność.

4. Użytkownik lokalu jest zobowiązany udostępnić lokal dla zainstalowania

wodomierzy, dokonywanie ich odczytów, kontroli i wymiany, zawarcia umowy z dostawcą

  Rozdział III

Zasady odczytów wskazań wodomierzy.

Informację o terminach odczytów wskazań wodomierzy indywidualnych wywiesza się na tablicach znajdujących się na klatkach schodowych, co najmniej na 7 dni przed odczytem.
Odczyty wskazań wodomierzy w lokalach i głównych dla określenia kosztów uzupełniających dokonuje się cztery razy do roku na koniec kwartału przez upoważnione przez dostawcę osoby. Może w nich uczestniczyć przedstawiciel Spółdzielni.

Wskazania wodomierzy w przypadkach wyjątkowych i uzasadnionych mogą być zgłoszone przez użytkownika w formie pisemnej lub telefonicznej nie później niż  7 dni od daty wykonywania odczytów w danym budynku. Informacja winna zawierać :

a/ numer wodomierza i jego lokalizację,

b/ wynik odczytów z jednym miejscem po przecinku,

c/ datę odczytu,

d/ czytelny podpis użytkownika lokalu w przypadku formy pisemnej.

Zarząd Spółdzielni może zarządzić niezapowiedziane kontrole i odczyty wodomierzy.

   Rozdział IV

Zasady rozliczania finansowego z użytkownikami lokali.

Spółdzielnia, jako zarządca nieruchomości – budynków jest zobowiązana za pośrednictwem dostawców wody do jej dostarczenia i odprowadzenia ścieków z lokali na zasadach określonych Ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, oraz Regulaminu dostawy wody zatwierdzonym  przez Radę Miasta w Jeleniej  Górze na podstawie umów zawartych z dostawcami.

2. Spółdzielnia, jako zarządca nieruchomości mieszkaniowych upoważniadostawców, którzy zajmują się produkcja i dostawą wody oraz odprowadzaniem ścieków, do zawierania indywidualnych umów z użytkownikami lokali, prowadzenia odczytów wodomierzy oraz rozliczeń w tych zasobach na zasadach ustalonych w obowiązujących przepisach i  zawartej umowy ze Spółdzielnią.

3.Odmowa użytkownika lokalu podpisania umowy z przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym stanowić może podstawę do przerwania dostawy wody do lokalu lub rozliczeń zgodnie z pkt 8.

4.Dostawcy wody dokonywać będą rozliczeń z tytułu dostawy wody i odprowadzenia ścieków w oparciu o wskazania wodomierza głównego budynku i wskazania indywidualnych wodomierzy zainstalowanych w lokalach tego budynku. Podstawą obciążenia użytkownika lokalu kosztami dostawy wody i odprowadzenia ścieków jest wskazanie urządzenia pomiarowego zainstalowanego w lokalu oraz wyliczenie stosownej różnicy pomiędzy wskazaniami wodomierza głównego dla budynku, a sumą wskazań wodomierzy indywidualnych zainstalowanych w poszczególnych  lokalach budynku.

Kosztami uzupełniającymi Zarząd Spółdzielni obciąży użytkowników lokali proporcjonalnie do liczby osób zamieszkałych w lokalu.

a/ Przy rozliczaniu kosztów uzupełniających zgodnie z pkt 6 ilość osób branych do rozliczenia nie może być mniejsza niż jedna.

W przypadku braku możliwości odczytu wskazań wodomierza w lokalu dostawca wody dokona obciążenia użytkownika lokalu na podstawie średniego zużycia wody uwzględniając liczbę osób zamieszkałych w lokalu. Ustalone w ten sposób wielkości zużycia dla lokali nie odczytanych nie będą powiększały różnic między wskazaniami wodomierzy głównych, a sumą wskazań wodomierzy indywidualnych zainstalowanych w poszczególnych lokalach.

W przypadku :

a/ braku wodomierzy w lokalu,

b/ stwierdzenia zamierzonego działania użytkownika w celu zafałszowania wskazań wodomierza,

c/ uszkodzenia plomby montażowej założonej przez Spółdzielnię na połączeniu wodomierza z przyłączem wody,

d/ braku umowy z dostawcą wody

norma zużycia wody dla lokali mieszkalnych z centralną ciepłą wodą wynosi – 8m³/osobę zamieszkała/m-c, w tym 4m³ za podgrzanie wody, natomiast dla lokali mieszkalnych bez centralnej ciepłej wody – 6m³/ osobę zamieszkałą/m-c plus koszty uzupełniające.

Norma zużycia wody dla lokali użytkowych zostanie ustalona w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14-01-2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody. (Dz.U. nr 8 poz. 70).

Rozdział V

Zasady postępowania w przypadku nie przestrzegania Regulaminu.

1/ W przypadku stwierdzenia nielegalnego poboru wody z pominięciem wodomierza, jego celowego uszkodzenia, zerwania plomby lub innego niedozwolonego działania – Zarząd Spółdzielni upoważniony jest do obciążenia użytkownika lokalu kosztami wynikającymi z różnicy między wskazaniem wodomierzy głównych, a sumą wskazań odczytów wodomierzy w lokalach za okres rozliczeniowy (kwartał), w którym stwierdzono nielegalny pobór.

2. Fakt stwierdzenia nielegalnego poboru wody, o którym mowa w pkt 1 traktowany jest jak kradzież wody przez użytkownika lokalu i zobowiązuje Zarząd Spółdzielni do zgłoszenia popełnienia przestępstwa organom ścigania.

Rozdział VI

Reklamacja wskazań wodomierza.

Zgłoszona przez użytkownika lokalu reklamacja wskazań wodomierza, który nie posiada zewnętrznych oznak uszkodzenia ani nie uległ zablokowaniu, podlega wstępnej weryfikacji przez służby techniczne Spółdzielni.
Użytkownik ma prawo zwrócić się do Spółdzielni z pisemnym wnioskiem o dokonanie ekspertyzy wodomierza.
Na okres sprawdzania wodomierza montowany jest nowy wodomierz.

Zdemontowany wodomierz poddany zostanie ekspertyzie przez wyspecjalizowaną firmę posiadającą uprawnienie Głównego Urzędu Miar.

Uznanie reklamacji za uzasadnioną zwalnia użytkownika z opłaty za usługę sprawdzania wodomierza i jego wymianę na nowy.

W przypadku, gdy zarzuty nie zostaną potwierdzone i wodomierz zostanie uznany za prawidłowo działający, Spółdzielnia obciąży użytkownika kosztami poniesionymi w związku z badaniem przyrządu,  a w szczególności wymianą wodomierza, kosztami ekspertyzy i ponowną wymianą wodomierza.

Reklamacje dotyczące rozliczenia kosztów uzupełniających winny być wnoszone w terminie 2 tygodni od otrzymania rozliczenia.

Rozdział VII

Obowiązki Spółdzielni.

Do obowiązków Spółdzielni należy legalizacja wodomierzy, jak również:

a/ obsługa zainstalowanych w lokalach wodomierzy w okresie między montażem, a wymianą przeprowadzoną na podstawie zgłoszenia awarii, reklamacji użytkownika, zgłoszenia osoby dokonującej odczytu wskazań, które dokonywane jest przez dostawcę.

b/ prowadzenie centralnej ewidencji wodomierzy i plomb oraz terminów ich legalizacji, która prowadzona jest przez dostawcę.

c/ obsługa reklamacyjna wodomierzy w zakresie wstępnej weryfikacji wskazań oraz doprowadzenie do badania przez upoważnioną instytucję zewnętrzną (Obwodowy Urząd Miar ).

d/ obsługa legalizacyjna począwszy od powiadomienia użytkownika o terminie utraty ważności cechy legalizacyjnej i proponowanym przez Spółdzielnię terminie wymiany wodomierza, aż do wykonania,

e/ sporządzenie protokółu montażowego w 2 egzemplarzach w przypadku każdej wymiany wodomierza w lokalu, przy czym kopię protokółu zatrzymuje użytkownik lub jest przechowywana przez Spółdzielnię.

f/ każdorazowe oplombowanie wodomierzy w przypadku wykonania przez Spółdzielnie robót, które wymagały zerwania plomb,

g/ zorganizowanie odczytów oraz okresowego rozliczenia kosztów uzupełniających.

Rozdział VIII

Obowiązki użytkownika lokalu.

Użytkownik lokalu nie może dokonywać :

a/ montażu ani wymiany wodomierza we własnym zakresie bez względu na okoliczności,

b/ zmiany usytuowania wodomierza bez wiedzy Spółdzielni, nawet jeżeli nie prowadzi to do uszkodzenia plomb montażowych,

Użytkownik lokalu zobowiązany jest do :

a/ zachowania oplombowania wodomierza w stanie nienaruszonym przez cały okres jego eksploatacji – za zerwanie plomby z przyczyn niezależnych od Spółdzielni odpowiada użytkownik lokalu.

b/ umożliwienia swobodnego dostępu do miejsca zabudowania wodomierza,

c/ niezwłocznego zgłoszenia, pisemnie lub osobiście zauważonych przypadków uszkodzenia wodomierza do Spółdzielni

d/ umożliwienia na żądanie Spółdzielni dokonania odczytów kontrolnych, legalizacji wodomierzy, ich konserwacji i wymiany,

e/ udostępnienia lokalu na żądanie Spółdzielni celem wykonania odcięcia dopływu wody.

Rozdział IX

Postanowienia końcowe.

W przypadku niedotrzymania ciągłości usług i braku odpowiednich parametrów dostarczanej wody, a także braku stosownej informacji i niewłaściwego załatwienia reklamacji przez dostawce wody wobec użytkownika lokalu spółdzielczego, odpowiedzialność z tych tytułów ponosi dostawca, na którym ciąży obowiązek należytego świadczenia usług w tym zakresie.
W kwestiach spornych interesy użytkowników lokali wobec dostawcy może reprezentować Zarząd Spółdzielni.
Na podstawie niniejszego Regulaminu użytkownicy lokali spółdzielczych w celu zapewnienia dostawy wody i odprowadzenia ścieków z ich lokali mają obowiązek zawarcia umowy bezpośrednio z dostawcą wody i dostosowania się do postanowień zawartych w tych umowach.
W przypadku zmiany użytkownika lokalu w ciągu okresu rozliczeniowego użytkownicy poprzedni i obecni uzgadniają pomiędzy sobą sprawy związane z rozliczeniem wody, natomiast koszty związane z rozliczeniem końcowym ponosi aktualny użytkownik lokalu.
W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie, stosowane będą odpowiednie postanowienia przepisów Ustawy o Spółdzielniach Mieszkaniowych i Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków, a także Statut i Regulaminy Spółdzielni.

Regulamin niniejszy został zatwierdzony Uchwałą Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA” w Jeleniej Górze nr ……/2012 z dnia 29-02-2012r. i obowiązuje od dnia zatwierdzenia.

Traci moc Regulamin zatwierdzony Uchwałą Rady Nadzorczej SM „FAMPA” w Jeleniej Górze nr 11/2008 z dnia 26-09-2008 r.