UŻYTKOWNICY LOKALI
Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA”

Ustawa z dnia 2001-06-07 r. „ O zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniem ścieków „ (Dz.U. z dnia 2001-07-13 z późniejszymi zmianami) zobowiązała dostawcę wody PWiK „WODNIK” do montażu, legalizacji wodomierzy głównych w budynkach Spółdzielni.

W związku z powyższym rozliczanie wody odbywa się bezpośrednio pomiędzy użytkownikami lokali, a dostawcą wody wg wskazań wodomierza zainstalowanego w lokalu mieszkalnym, użytkowym i różnicy między ilością wody dostarczonej do budynku wg wskazania wodomierza głównego, a sumą wskazań wodomierzy indywidualnych. Różnicę zobowiązany jest rozliczać Zarządca budynku w następujący sposób :

– od wskazania wodomierza głównego odejmuje się sumę wskazań wodomierzy w poszczególnych lokalach, ujęciach wody w budynku,
– różnicą Spółdzielnia obciąży użytkowników lokali dzieląc wartość różnicy przez ilość mieszkańców w danym budynku.

Taki system rozliczania wody Zarząd Spółdzielni zobowiązany jest wprowadzić i realizować zgodnie z cytowaną ustawą.

Szczegółowych informacji o rozliczaniu zużycia wody w SM „FAMPA” udziela Zarząd i Kierownik Spółdzielni.

Zarząd SM „FAMPA”