pon., 16/02/2009 – 00:02

Zalecenia w zakresie prawidłowej wentylacji.

Mieszkanie musi być dobrze przewietrzane. Jest to konieczne dla zapewnienia dobrego zdrowia jego mieszkańców, a także w celu uniknięcia wystąpienia wilgoci, pleśni i grzyba. Niewidoczne skutki złej wentylacji mieszkania przejawiają się Mn. In.: złym samopoczuciem, bólami i zawrotami głowy, zmęczeniem, podrażnieniem gardła, jak również niszczeniem konstrukcji budynku poprze wnikanie wilgoci do ścian i sufitów i ich stopniowa destrukcja.

Nowe, szczelne okna :
– powinny być stale ustawiane w pozycji tworzącej mikroszczelinę, co zapewnia stały niewielki napływ świeżego powietrza,
– zamknięcie okna na pełną szczelność przerywa przewietrzanie, wywołuje złe samopoczucie mieszkańców i powstawanie pary wodnej, która skrapla się na szybach i ścianach,
– w nadmiernie uszczelnionych lokalach może dochodzić do zasysania spalin przez kanał wentylacyjny z kanału spalinowego lub powodować cofnięcie spalin w kanale spalinowym,
Uwaga : zastosowanie szczelnej stolarki okiennej bez równoczesnego zastosowania urządzeń do nawiewu narusza § 148 pkt 2 Rozp. Min. Gosp. Przestrzennej i Budownictwa „ w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. nr 121, rozp. Z 12.IV.2002 r.). Przepis ten w przypadku szczelnych okien, jednoznacznie nakazuje stosowanie urządzeń zapewniających stały dopływ świeżego powietrza.
Intensywne przewietrzanie :
Korzystne jest przewietrzanie pomieszczenia poprzez pełne otwarcie okna na krótką chwilę. Następuje wtedy pełna wymiana powietrza bez wyziębienia pomieszczenia. Niepożądane jest uchylenie okna przez dłuższy czas – powoduje, że wietrzenie jest powolne, a wyziębienie długotrwałe.
Po praniu lub gotowaniu :
W pomieszczeniu jest wówczas dużo pary wodnej. Trzeba koniecznie dobrze przewietrzyć, żeby nie dopuścić do wystąpienie wilgoci w mieszkaniu.
Kanały wentylacyjne :
Dobra wentylacja wymaga :
1/ Właściwego doprowadzenia świeżego powietrza z zewnątrz.
2/ Zapewnienia odpowiedniego przepływu powietrza między pomieszczeniami.
3/ Niezakłóconego usuwania powietrza zanieczyszczonego.
4/ Konieczna jest coroczna kontrola kanałów wentylacyjnych i spalinowych.
5/ Nie wolno zasłaniać kratek wentylacyjnych oraz otworów wentylacyjnych w drzwiach
łazienek.
6/ Nie wolno stosować jakichkolwiek wentylatorów lub okapów z wentylatorami, których
stosowanie wywołuje nadciśnienie i wtłaczanie zanieczyszczonego powietrza do innych
mieszkań.