pon., 29/08/2011 – 16:09

WZÓR

PROTOKÓŁ   UZGODNIEŃ

W sprawie przeniesienia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego …. położonego w budynku przy  ulicy ………………….

w Jeleniej Górze w odrębną własność, sporządzony w dniu ………. r. pomiędzy Spółdzielnią Mieszkaniową „FAMPA” z siedzibą w Jeleniej Górze zwaną dalej „Spółdzielnią”, reprezentowaną przez :

1. …………………           – Prezesa Zarządu

2. …………………           – Z-cę Prezesa Zarządu

3. …………………           – Z-cę Prezesa Zarządu

a Panem /Panią …………… ( członkiem Spółdzielni)  i ………………… zwanym dalej „ Nabywcą’”.

§ 1

1. Spółdzielnia oświadcza, że nieruchomość gruntowa zabudowana położona w Jeleniej Górze przy ul. ………………………………….. objęta Księgą Wieczystą nr ……………, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków, jako działka nr .., obręb ewidencyjny ……………… o powierzchni  -…… m²,  stanowi własność Spółdzielni.

2. Spółdzielnia oświadcza, że na przedmiotowym gruncie znajduje się    ………..  budynków :  ul. ………………..  o ………..   lokalach mieszkalnych

3. Nieruchomość jest wolna od obciążeń i roszczeń osób trzecich w dziale IV, a w dziale III Księgi Wieczystej istnieje zapis : ………………………………

4. W trybie art. 42 Ustawy o Spółdzielniach Mieszkaniowych Zarząd Spółdzielni Uchwałą nr ……… z dnia ………. r., określił przedmiot odrębnej własności lokali w w/w nieruchomości gruntowej.

5. Nabywca oświadcza, że przysługuje mu spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego ….w budynku przy ul. ………….w Jeleniej Górze.

6. Spółdzielnia potwierdza, że „Nabywcy” przysługuje zgodnie z art. 1714 Ustawy z dnia 15-12-2000 roku o Spółdzielniach Mieszkaniowych (D.U nr 119 poz. 1116 z 2003 roku z późniejszymi zmianami) prawo żądania przeniesienia na niego własności lokalu mieszkalnego określonego w pkt 5, położonego na  … piętrze o łącznej powierzchni użytkowej …….. m².

Do lokalu przynależy, jako pomieszczenie przynależne :
piwnica o powierzchni  –   .,.. m²
Ogółem powierzchnia   – ..,.. m²

7. Nabywca oświadcza, że nie posiada zadłużeń wobec Spółdzielni wymienionych w art. 1714 ust. 1 Ustawy o Spółdzielniach Mieszkaniowych

§ 2

1. Nabywcy przysługiwać będzie udział we współwłasności nieruchomości wspólnej, jako prawo związane z własnością lokalu. Nieruchomość wspólną stanowią nieruchomość gruntowa, wszelkie części budynków, infrastruktury technicznej, urządzenia, które nie służą do wyłącznego użytku właściciela lokalu.

Udział wynosi …/10000

Nabywcy przysługuje taki sam udział w nieruchomości gruntowej.

2. Zgodnie z Zaświadczeniem o samodzielności lokalu nr …./…. wydanym przez Starostę Jeleniogórskiego, lokal mieszkalny określony w pkt 5 i 6  § 1 spełnia warunki art. 2 Ustawy o własności lokali z 24-06-1994 r. (D.U nr 80 poz. 803 z 2000 r. z późniejszymi zmianami).

§ 3

1. Koszty zawarcia Umowy.

1.1. Spłata zadłużenia z tytułu opłat, o których mowa w art. 4 ust. 1 i 1 1 Ustawy o Spółdzielniach Mieszkaniowych na dzień 31-12-2010 r. zadłużenie  wynosi  – 0 –

1.2. Uiszczenie opłat za wydanie Zaświadczenia o samodzielności lokali w wysokości 17,00 złotych.

1.3. Uiszczenie opłaty za wypis z rejestru gruntów w wysokości – 13,59 zł.

Występuje nadpłata  –  0  –

1.4. Opłata za sporządzenie Aktu Notarialnego ca 300,00 zł + 23% VAT

Wypisy Aktu Notarialnego                                96,00 zł + 23% VAT

Założenie Księgi Wieczystej                             60,00 zł + 200,00 zł wpis

prawa własności

2. Spółdzielnia Mieszkaniowa zawiadomi Nabywcę o miejscu i terminie zawarcia w formie Aktu Notarialnego umowy przeniesienia własności lokalu.

3. Nie stawienie się Nabywcy w oznaczonym dniu i godzinie w Kancelarii Notarialnej lub stawienie się i nie podpisanie umowy, oznaczać będzie odstąpienie od zawarcia umowy. Nabywca zobowiązuje się pokryć koszty czynności wykonanych celem przygotowania umowy według zestawienia notariusza.

4. Wpłat na rzecz Spółdzielni należy dokonać na konto bankowe Spółdzielni. Pozostałe opłaty związane z przeniesieniem własności ureguluje Pan/Pani w Kancelarii Notarialnej.

§ 4

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej zobowiązuje się w terminie 21 dni, od dnia podpisania niniejszego protokółu wystąpić do Kancelarii Notarialnej z wnioskiem o sporządzenie aktu notarialnego przeniesienia własności lokalu na rzecz Nabywcy.

§ 5

Nabywca oświadcza, że pozostaje/nie pozostaje członkiem Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA”

§ 6

W sprawach nieuregulowanych niniejszym protokółem mają zastosowanie przepisy Statutu Spółdzielni, Ustawy z dnia 15-12-2000 r. (D.U. nr 119 z 2003 r.  poz 1116 z późniejszymi zmianami), Ustawy o własności lokali z dnia 24-06-1994 r. D.U. nr 80 z poz. 803 z 2000 r. z późniejszymi zmianami).

§ 7

Protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden egzemplarz dla Nabywcy dwa egzemplarze dla Spółdzielni.

…………………………………                     ………………………………

Data i podpis/podpisy

Nabywcy/Nabywców                                   Zarząd SM „FAMPA”