Abu móc wyciąć drzewo niezbędna jest zgoda Prezydenta Miasta Jeleniej Góry wydana w drodze decyzji administracyjnej, która stwierdza ewentualną potrzebę wycinki, wynikającą z choroby drzewa lub też innych okoliczności (potrzeba oczyszczenia terenu pod inwestycję, nadmierny rozrost korzeni, niszczenie jezdni lub chodnika, itp.). Z reguły wnioskodawca jest wtedy zobowiązany do nowych nasadzeń rekompensujących ubytki w zieleni, albo do wniesienia odpłatności, która pozwala na takie nasadzenia.
Za niezgodne z prawem wycięcie drzewa grozi wysoka kara (za wyjątkiem wycięcia drzew owocowych, na które nie są potrzebne specjalne zezwolenia, szczególnie w sytuacji, kiedy rosną na terenie prywatnym).

Aby uzyskać zgodę na wycięcie drzewa należy złożyć wniosek do Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska UM w Jeleniej Górze.
We wniosku powinno się znaleźć:

  • oznaczenie urzędu i wnioskodawcy – przy czym, jeśli nie jesteśmy właścicielem (a na przykład dzierżawcą) musimy oznaczyć również właściciela, oraz przedstawić jego zgodę na usunięcie drzew;
  • uzasadnienie wycięcia.

Do wniosku należy załączyć:

  • dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości;
  • zgodę właściciela, jeśli wnioskodawca nim nie jest;
  • szkic sytuacyjny;
  • inne : np. zdjęcia chorego / uszkodzonego drzewa.

Spółdzielnia mieszkaniowa zobowiązana jest poinformować, w sposób zwyczajowo przyjęty, członków spółdzielni, właścicieli budynków lub lokali niebędących członkami spółdzielni oraz osoby niebędące członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, wyznaczając co najmniej 30-dniowy termin na zgłaszanie uwag. Wniosek może być złożony nie później niż w terminie 12 miesięcy od upływu terminu na zgłaszanie uwag (art. 83 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody).

Po złożeniu wniosku uruchamia się procedura wydania zezwolenia. Wiąże się ona z przeprowadzeniem „wizji lokalnej”, w czasie której urzędnik obejrzy i zmierzy drzewo, którego dotyczy wniosek o wycięcie.

Jeśli zostanie wydane zezwolenie na wycięcie drzewa (krzewu), zawarte w nim będą warunki, które należy spełnić, w szczególności :

  • wnieść opłatę za wycięcie (dotyczy głównie wycinek na gruncie przeznaczonym na cele działalności gospodarczej);
  • zobowiązanie do przesadzenia drzew / krzewów.

Jeżeli urząd odmówi prawa do wycięcia drzewa, decyzję można zaskarżyć do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.