Informujemy, że w dniu 24.10.2015r. (sobota) przy ul. Spółdzielczej 29 w godz. 10:00 – 13:00 zostanie przeprowadzona okresowa, mobilna zbiórka odpadów tzw.  „problemowych”.

Akcja prowadzona jest przez MPGK sp. z o.o. w Jeleniej Górze.

W trakcie mobilnej zbiórki będą przyjmowane następujące frakcje odpadów komunalnych:
– leki,
– farby, tusze, kleje, żywice, lepiszcze,
– opakowania po środkach ochrony roślin, środki ochrony roślin,
– kwasy, alkalia, rozpuszczalniki,
– detergenty,
– oleje silnikowe, przekładniowe, smarowe,
– baterie i akumulatory,
– zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne,
– urządzenia zawierające freony,
– lampy fluorescencyjne,
– opady zawierające rtęć,
– oleje i tłuszcze jadalne.

Aby mieszkaniec zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej FAMPA skorzystał z mobilnego PSZOK-a winien on okazać zawiadomienie o wysokości opłat za lokal, w którym zawarto naliczenie za wywóz śmieci.

Pozostali chętni powinni okazać dokument potwierdzający obowiązek dokonywania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Miasta Jelenia Góra, np. kopii deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uwaga! Pracownik PSZOK może odmówić przyjęcia odpadów w przypadku, gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, że odpady nie są odpadami komunalnymi.