Uprzejmie informujemy, że w ramach tzw. Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego SM FAMPA zgłosiła do realizacji wniosek do budżetu miasta Jeleniej Góry na rok 2016 dot. remont ul. Wolności na odcinku od budynku 299 wzdłuż budynków Wolności 307 i 309 do pawilonu handlowego „Piątka”. Nazwa zgłoszonego przez spółdzielnię projektu brzmi:

P.10 Remont ul. Wolności na odcinku od budynku nr 299 do granicy działki 41/1 (490 002,60 zł).

Jednak aby nasz wniosek został przyjęty do realizacji, przeprowadzone zostanie głosowanie, które odbywać się będzie w serwisie internetowym na stronie internetowej: www.jeleniagora.pl. Głosowanie odbywać się będzie od 23 listopada 2015 r., godz. 10.00 do 30 listopada 2015 r., godz. 10.00.

Prawo udziału w głosowaniu ma osoba fizyczna, zameldowana na pobyt stały  lub czasowy w Jeleniej Górze, która w dniu rozpoczęcia głosowania ukończyła co najmniej 16. rok życia. Weryfikacja uprawnienia do głosowania przeprowadzona zostanie przez system elektroniczny w oparciu o imię i nazwisko oraz nr PESEL osoby głosującej. Osobie uprawnionej przysługuje jeden głos. Głosowanie odbywa się poprzez oznaczenie pola przy numerze i tytule zadania. Dokonanie większej liczby oznaczeń zostanie uniemożliwione przez system elektroniczny.

Do realizacji zostaną przyjęte zadania, które uzyskają największą liczbę głosów i mieszczą się w puli 1 mln zł środków finansowych. Zadania tak wyłonione zostaną ujęte w projekcie budżetu miasta przedstawianym Radzie Miejskiej Jeleniej Góry.

Lista punktów z ogólnodostępnymi stanowiskami do głosowania elektronicznego na terenie Cieplic:
– Filia nr 4 Książnicy Karkonoskiej – Plac Piastowski 32
godziny otwarcia: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 10.00-18.00
środa 9.00-16.00
sobota 9.00-14.00
– Filia nr 5 Książnicy Karkonoskiej – ul. Cieplicka 172
godziny otwarcia: poniedziałek, piątek 10.00-18.00
wtorek, czwartek 9.00-16.00

 

Osoby nie posiadające dostępu do Internetu mogą również zagłosować w SM FAMPA w godzinach pracy biura spółdzielni.

Serdecznie zapraszamy do głosowania i prosimy o oddanie głosu na wniosek zgłoszony przez SM FAMPA.