Stosownie do zapisów art. 83 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody informujemy Państwa, że Zarząd SM FAMPA zamierza złożyć do Prezydenta Miasta Jeleniej Góry wniosek o wydanie zezwolenla na usunięcie drzewa (świerka) zlokalizowanego na nieruchomości zabudowanej budynkami przy ulicy XX-lecia nr 6 i 8 w Jeleniej Górze.
Lokalizację zgłoszonego przez mieszkańca do usunięcia drzewa obrazuje zamieszczona pod tym linkiem mapka.

Uprzejmie informujemy, że uwagi w powyższej sprawie mogą Państwo zgłaszać pisemnie do Spółdzielni Mieszkaniowej FAMPA w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 21 stycznia 2016 roku włącznie.