Stosownie do zapisów art. 83 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody informujemy Państwa, że Zarząd SM FAMPA zamierza złożyć do Prezydenta Miasta Jeleniej Góry wniosek o wydanie zezwolenia na  usunięcie topoli rosnącej na nieruchomości zabudowanej budynkami przy ulicy XX-lecia nr 4, 5 i 7, na zapleczu budynku numer 5.

Lokalizację zgłoszonego przez mieszkańca do usunięcia drzewa obrazuje mapka.

lnformujemy, że uwagi w powyższej sprawie mogą Państwo zgłaszać pisemnie do Spółdzielni Mieszkaniowej FAMPA w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 stycznia 2016 roku włącznie.