Uprzejmie informujemy, że dniu 16.07.2016r. (sobota) przy ul. Podgórzyńskiej (parking na wysokości Osiedla Dwudziestolecia) w godz. 10:00 – 13:00 przeprowadzona zostanie okresowa, mobilna zbiórka odpadów „problemowych” (tzw. mobilny PSZOK).

W trakcie mobilnej zbiórki przyjmowane będą następujące frakcje odpadów:
 • leki,
 • farby, tusze, kleje, żywice, lepiszcze,
 • opakowania po środkach ochrony roślin, środki ochrony roślin,
 • kwasy, alkalia, rozpuszczalniki,
 • detergenty,
 • oleje silnikowe, przekładniowe, smarowe,
 • baterie i akumulatory,
 • zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne,
 • urządzenia zawierające freony,
 • lampy fluorescencyjne,
 • opady zawierające rtęć,
 • oleje i tłuszcze jadalne.
Aby skorzystać z mobilnego PSZOKa należy okazać dokument potwierdzający obowiązek dokonywania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Miasta Jelenia Góra np. kopii deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, umowy najmu lokalu, zawiadomienia o wysokości opłat za lokal.
Akcja prowadzona będzie przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Jeleniej Górze.