Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Fampa” informuje, że w dniu 02.11.2016r. miało miejsce posiedzenie Komisji Przetargowej, na którym dokonano wyboru wykonawcy na przygotowanie wniosku o dofinansowanie dla zadania pn.

„Rewitalizacja 11 wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Barlickiego w Jeleniej Górze”
wraz z niezbędnymi opracowaniami, w ramach Regionalnego Programu OperacyjnegoWojewództwa Dolnośląskiego 2014-2020 Działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów, Poddziałanie 6.3.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT AJ, RPDS.06.03.03-IZ.00-02-143/16.

 

Wybraną firmą została firma:

PDB Katarzyna Markowska z siedzibą ul. Szkolna 1 lok. 1 | 58-500 Jelenia Góra

 

Wszystkim oferentom, którzy złożyli swoje oferty na w/w zadanie SM Fampa serdecznie dziękuje.