Stosownie do § 12 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA” wysokość wpisowego i udziałów jest corocznie ustalana jako ułamek aktualnej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2002r. Nr 200 poz. 1679 z późniejszymi zmianami.

W 2017r. wysokość wpisowego dla osób fizycznych i prawnych wynosi:

a) dla ubiegającego się o członkostwo małżonka członka Spółdzielni – 0 zł,

b) dla pozostałych osób – 62,50 zł
(czyli 1/32 minimalnego wynagrodzenia za pracę).

W 2017r. wysokość udziału dla osób fizycznych i prawnych wynosi:

a) dla ubiegającego się o członkostwo małżonka członka Spółdzielni – 250,00 zł,
(czyli 1/8 minimalnego wynagrodzenia za pracę),

b) dla pozostałych osób – 500,00 zł
(czyli 1/4 minimalnego wynagrodzenia za pracę).