Uprzejmie informujemy, że głosowanie internetowe, które odbywało się w dniach od 20.02.2017r. do 27.02.2017r.
zostało unieważnione.

Kolejne głosowanie odbędzie się w terminie
od 6.03.2017 r. (od godz. 00.00)
do 12.03.2017 r. (do godz. 24.00).

Głosowanie odbywać się będzie za pośrednictwem strony internetowej jbo.jeleniagora.pl 
Weryfikacja uprawnienia do głosowania przeprowadzona będzie w oparciu o imię, nazwisko i nr PESEL osoby głosującej oraz o specjalnie wygenerowany kod.

Kod  wysłany zostanie do Głosującego w formie sms-a na wskazany numer telefonu.
Przy pomocy jednego numeru telefonu będzie mogło głosować maksymalnie 5 osób.

Otrzymanie sms-a przez osoby głosujące jest zwolnione z opłat.

Przypominamy, że Zarząd Spółdzielni w porozumieniu z Radą Nadzorczą Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA” w Jeleniej Górze złożył wniosek na realizację zadania:

Zadanie nr 4.09. REMONT ULICY WOLNOŚCI WZDŁUŻ BUDYNKÓW OD ul. WOLNOŚCI NR 307 DO ul. DWUDZIESTOLECIA NR 3.

Wniosek ten dotyczy sfinansowania zadania w całości ze środków budżetu Miasta Jeleniej Góry.

W związku z tym, że mieszkańcy Spółdzielni Mieszkaniowej FAMPA będą beneficjentami wniosku, zachęcamy do wzięcia udziału w głosowaniu na jego realizację.
Zachęcamy do przekonania znajomych, aby również zagłosowali na nasz wiosek.

Do realizacji zostanie przyjęte zadanie, które uzyska największą liczbę głosów.

Prawo udziału w głosowaniu ma osoba fizyczna, zameldowana w Jeleniej Górze, która w dniu rozpoczęcia głosowania ukończyła co najmniej 16. rok życia. 

Serdecznie prosimy o oddanie głosu
na zadanie zgłoszone przez SM FAMPA!!!!