Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Fampa” informuje, że w dniach 23-27.03.2017r. miały miejsce posiedzenia Komisji Przetargowej, na których dokonano wyboru wykonawcy na zadanie:

„Dostawa i wymiana 423 szt. wodomierzy fabrycznie nowych zimnej wody z radiowym odczytem danych w lokalach mieszkalnych i użytkowych w dziesięciu budynkach będących w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „FAMPA” oraz przekazywanie odczytów w formie i terminach ustalonych ze Spółdzielnią Mieszkaniową „FAMPA” w Jeleniej Górze przez okres legalizacji wodomierzy, nie krótszy niż 5 lat.”

Komisja Przetargowa wybrała firmę:

TECHEM Techniki Pomiarowe Sp. z o.o. O/Wrocław

Wszystkim oferentom, którzy złożyli swoje oferty na w/w zadanie SM „Fampa” serdecznie dziękuje.