Jelenia Góra, dnia 13 lipca 2017 roku

                                                                                         MIESZKAŃCY BUDYNKÓW
                                                                                         i UŻYTKOWNICY GARAŻY
                                                                                         zlokalizowanych na nieruchomościach
                                                                                         zarządzanych przez SM „FAMPA”

Zawiadamiamy, że w dniu 24 czerwca 2017 roku Walne Zgromadzenie Członków, w celu zabezpieczenia płynności finansowej naszej Spółdzielni uchwaliło, że opłaty za użytkowanie lokali powinny być uiszczane do 20 dnia miesiąca, którego dotyczą.

Za dzień zapłaty uważa się dzień, w którym środki pieniężne wpłyną na konto bankowe lub do kasy Spółdzielni.

Tych z Państwa, którzy nie są w stanie dokonywać opłat do 20 dnia miesiąca informujemy, że mogą składać indywidualnie pisemne wnioski do Zarządu o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu płatności – do ostatniego dnia danego miesiąca włącznie.

Powyższe wnioski winny być udokumentowane: na przykład odcinkiem renty otrzymywanej po 20 dniu miesiąca.

Informujemy, że zdarzają się przypadki dokonywania opłat czynszowych bez podania adresu lokalu, którego wpłata dotyczy, co uniemożliwia księgowanie.

Prosimy o dokładne wpisywanie w tytule przelewu/zapłaty:
– za co jest płatność (np. czynsz za lipiec 2017 + garaż A-9),
– adres lokalu, za który ta opłata jest wnoszona.

Jeżeli wpłacają Państwo za inną osobę, prosimy o podanie jej imienia i nazwiska oraz adresu.